اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت

* مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد / مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد * مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر / آگهی مزایده، مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر * مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه ر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.30 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.30 در سایت

* فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی،فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...نوبت دوم * مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ... * آگهی مناقصه عمومی روکش آسفات در سطح منطقه د...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.28 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.28 در سایت

* مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل آهن آلات ضایعاتی، چدن موتورخانه و ...96.02.28 / مزایده, مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل آهن آلات ضایعاتی، چدن موتورخانه و ...96.02.28 * فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی - نوبت دوم / فراخوان مناق...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.27 در سایت

* مناقصه عملیات برش بتن و کرگیری / مناقصه , مناقصه عملیات برش بتن و کرگیری * مزایده فروش مجتمع خوابگاهی سیزده بهمن 9669.84متر / مزایده,مزایده فروش مجتمع خوابگاهی سیزده بهمن 9669.84متر * مناقصه تاکسی سرویس ایاب و ذهاب اساتید / مناقصه , مناقصه تاکسی سروی...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.26 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.26 در سایت

* فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت نوبت اول - نوبت دوم * مناقصه نگهداری و نگهبانی قسمتی از فضای سبز سطح شهر 96.02.26 / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و نگهبانی قسمتی از فضا...

بدون عنوان

بدون عنوان

* مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 235مترمربع / مزایده,ممزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 235مترمربع * اصلاحیه مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح / اصلاحیه , مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح * مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان -...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.24 در سایت

* مناقصه خرید و حمل قیر مقدار 5000 تن جهت استفاده در کارخانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل قیر مقدار 5000 تن جهت استفاده در کارخانه * مناقصه حفر چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه حفر چاه - نوبت دوم * مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز منط...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.23 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.23 در سایت

* فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی * مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع * مناقصه خرید 7 قلم انو...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.22 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.22 در سایت

* فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی * مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع * مناقصه خرید 7 قلم انو...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.21 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.21 در سایت

* مناقصه اجرای موزائیک فرش در محوطه سازمان -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزائیک فرش در محوطه سازمان -نوبت دوم * آگهی فراخوان عمومی شناسایی ارائه خدمات آموزشی / آگهی فراخوان عمومی شناسایی ،آگهی فراخوان عمومی شناسایی ارائه خدمات آموزشی * ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.20 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.20 در سایت

* مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...نوبت دوم * آگهی تجدید مزایده فروش پودر PTA....نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش پودر PTA....نوبت دوم * تجدید مناقصه خرید یک دستگاه...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.18 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.18 در سایت

* تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری * مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن مصنوعی / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن مصنوعی * تجدید م...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.17 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.17 در سایت

* مناقصه واگذاری پروژه احداث بلوار 75 متری رضویه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری پروژه احداث بلوار 75 متری رضویه * آگهی مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی * ...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.16 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.16 در سایت

* مزایده دو باب مغازه از یک واحد مسکونی بخش 18 نوبت دوم / مزایده,ممزایده دو باب مغازه از یک واحد مسکونی بخش 18 نوبت دوم * مزایده رم هشت گیگ مارک SANDISK ...نوبت دوم / مزایده , مزایده رم هشت گیگ مارک SANDISK ... نوبت دوم * مزایده 33 ردیف تجهیزات و دستگا...