اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.18 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.18 در سایت

* تجدید مناقصه احداث آشیانه ماشین آلات و ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث آشیانه ماشین آلات و ... نوبت دوم * مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 95/340 / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 95/340 * دعوت...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.15 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.15 در سایت

* مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ...نوبت اول * فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصلاح و بازسازی ... / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصل...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.4.13 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.4.13 در سایت

* سمینار آموزشی مدیریت توزیع در بازار رقابتی / سمینار آموزشی مدیریت توزیع در بازار رقابتی * فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات ساماندهی و ایمنی ترافیک * مزایده استخراج و فروش تضمینی سنگ چ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.12 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.12 در سایت

* مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع * مزایده قطعات دستگاه دولاتاپ hamel / آگهی مزایده , مزایده قطعات دستگاه دولاتاپ hamel * استعلام دستگاه فاکس مدل پاناسونیک 612 / استعلام , استعلام دستگاه فاکس مدل پان...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.11 در سایت

* مزایده ششدانگ سه فقره پلاک های ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ سه فقره پلاک های ثبتی * مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور / آگهی عمومی , مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور * آگهی اصلاحی مناقصه ع...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.10 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.10 در سایت

* مناقصه تکمیل پروژه سالن ورزشی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پروژه سالن ورزشی نوبت دوم * فراخوان طراحی ، خرید و اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان طراحی ، خرید و اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال نوبت د...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.10 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.10 در سایت

* مناقصه تکمیل پروژه سالن ورزشی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پروژه سالن ورزشی نوبت دوم * فراخوان طراحی ، خرید و اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان طراحی ، خرید و اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال نوبت د...

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.08 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.08 در سایت

* مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 981 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 981 متر مرحله اول * فراخوان خرید بال ولو - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان خرید بال ولو - نوبت دوم * مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول / آگهی مناقصه عمومی...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.07 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.07 در سایت

* فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب نوبت دوم * اصلاحیه مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری- نوبت دوم / ا...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.4.4 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.4.4 در سایت

* مزایده ملک مساحت چهل و دو مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت چهل و دو مترمربع * مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان جانبی فرمانداری آوج و دیوارکشی- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان جانبی فرمانداری آوج و...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.03  در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.03 در سایت

* مزایده سه دانگ مشاع یکباب خانه مساحت 700 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع یکباب خانه مساحت 700 متر * مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت دویست متر * استعلام گوساله / استعلام , استعلام گوساله * استعلام پر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.01 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.01 در سایت

* مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند نوبت دوم * حراج پالت فلزی ضایعاتی ... / آگهی حراج، حراج پالت فلزی ضایعاتی ... * مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.31 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.31 در سایت

* مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.18مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.18مترمربع * آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد باغان- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان اجرای خط انتقال آب سد باغان- نو...