بدون عنوان

بدون عنوان

* مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 235مترمربع / مزایده,ممزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 235مترمربع * اصلاحیه مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح / اصلاحیه , مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح * مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان -...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.24 در سایت

* مناقصه خرید و حمل قیر مقدار 5000 تن جهت استفاده در کارخانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل قیر مقدار 5000 تن جهت استفاده در کارخانه * مناقصه حفر چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه حفر چاه - نوبت دوم * مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز منط...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.23 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.23 در سایت

* فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی * مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع * مناقصه خرید 7 قلم انو...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.22 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.22 در سایت

* فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی * مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع * مناقصه خرید 7 قلم انو...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.21 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.21 در سایت

* مناقصه اجرای موزائیک فرش در محوطه سازمان -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزائیک فرش در محوطه سازمان -نوبت دوم * آگهی فراخوان عمومی شناسایی ارائه خدمات آموزشی / آگهی فراخوان عمومی شناسایی ،آگهی فراخوان عمومی شناسایی ارائه خدمات آموزشی * ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.20 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.20 در سایت

* مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...نوبت دوم * آگهی تجدید مزایده فروش پودر PTA....نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش پودر PTA....نوبت دوم * تجدید مناقصه خرید یک دستگاه...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.18 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.18 در سایت

* تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری / آگهی مزایده ، تجدید مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری * مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن مصنوعی / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از دو باب زمین چمن مصنوعی * تجدید م...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.17 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.17 در سایت

* مناقصه واگذاری پروژه احداث بلوار 75 متری رضویه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری پروژه احداث بلوار 75 متری رضویه * آگهی مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی * ...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.16 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.16 در سایت

* مزایده دو باب مغازه از یک واحد مسکونی بخش 18 نوبت دوم / مزایده,ممزایده دو باب مغازه از یک واحد مسکونی بخش 18 نوبت دوم * مزایده رم هشت گیگ مارک SANDISK ...نوبت دوم / مزایده , مزایده رم هشت گیگ مارک SANDISK ... نوبت دوم * مزایده 33 ردیف تجهیزات و دستگا...

اطلاعات مناقصات  ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.14 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.14 در سایت

* مناقصه تکمیل سالن ورزشی و زمین چمن ورزشگاه / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی و زمین چمن ورزشگاه نوبت اول * فراخوان اجرای امور خدمات و نظافت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان اجرای امور خدمات و نظافت * مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخ...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.13 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.13 در سایت

* فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی / فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی * مزایده فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت / آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای,فراخوان فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت * استعلام میلگرد فولادی / استعلام میلگرد فولا...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.12 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.12 در سایت

* مزایده دستگاه قفس شور تمام اتوماتیک... / مزایده، مزایده دستگاه قفس شور تمام اتوماتیک... * مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر * تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض ک...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 96.2.11 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 96.2.11 در سایت

* مناقصه خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نیروی انسانی * مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب...

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.10 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.10 در سایت

* مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری، دفتری، عمومی، حفاظت و نگهداری از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری، دفتری، عمومی، حفاظت و نگهداری از تاسیسات * مزایده یک قطعه زمین مساحت 201.39متر...