سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.23

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.23

* مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی ریو مدل 1050 و ملک / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی ریو مدل 1050 و ملک * مزایده عرضه سهام و دارایی -95.10.23 / آگهی مزایده اموال , مزایده عرضه سهام و دارایی -95.10.23 * مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 61...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.22 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.22 در سایت

* مزایده یک دستگاه دینام مول برق / مزایده, مزایده یک دستگاه دینام مول برق * تجدید فراخوان انتخاب پیمانکار جهت پروژه ارائه خدمات اینترانت 21 مگابیتی تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان ، تجدید فراخوان انتخاب پیمانکار جهت پروژه ارائه خدمات اینترانت 21 مگابیتی...

سایت مناقصات و مزایدات جمع آوری شده تاریخ 95.10.21 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات جمع آوری شده تاریخ 95.10.21 در سایت

* مناقصه خرید 15 قلم شامل 72 عدد PARTS FOR ALSTOM GAS TURBINE -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی خرید 15 قلم شامل 72 عدد PARTS FOR ALSTOM GAS TURBINE - نوبت دوم * مزایده فروش خودرو / مزایده , مزایده فروش خودرو * استعلام سر رسی...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.19 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.19 در سایت

* مناقصه عملیات تکمیلی قطعه 1/ الف بزرگراه میاندوآب- کرمانشاه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات تکمیلی قطعه 1/ الف بزرگراه میاندوآب- کرمانشاه * مناقصه خرید 14 قلم P/F CAMERON TUBING HEAD SPOOL - 95.10.19 / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی,...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.18 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.18 در سایت

* مزایده فروش 6 دستگاه لیفتراک / مزایده , مزایده فروش 6 دستگاه لیفتراک * فراخوان واگذاری تبلیغات محیطی / فراخوان ، فراخوان واگذاری تبلیغات محیطی * تجدید مناقصه احداث سالن ورزشی / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن ورزشی * مناقصه نصب 1300 فقره ا...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.16 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.16 در سایت

* مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی -نوبت دوم * مزایده فروش مقدار حدود 894 تن یونجه چین دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار حدود 894 تن یونجه چین دوم * مناقصه انجام خدمات ویزیت و تزریقات مر...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.15 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.15 در سایت

* مزایده فروش دو دستگاه اره نواری / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه اره نواری * مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی / مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی * مناقصه خرید 33 ردیف انواع تستهای آز...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.14

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.14

* مزایده فروش بیش از 5000 قلم لوازم موتور سیکلت 125 / مزایده, مزایده فروش بیش از 5000 قلم لوازم موتور سیکلت 125 * فراخوان اجرای پروژه شبکه توزیع آب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای پروژه شبکه توزیع آب * فراخوان اجرای عملیات خاک گچ و گچ ...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.13 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.13 در سایت

* ارزیابی کیفی خدمات ترابری سبک جهت مناطق عملیاتی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی خدمات ترابری سبک جهت مناطق عملیاتی * مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات اداری مالی خدمات نظافتی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو م...

سایت مناقصه و مزایدات تاریخ 95.10.12 در سایت

سایت مناقصه و مزایدات تاریخ 95.10.12 در سایت

* تجدید فراخوان دو دستگاه پمپ افقی / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان دو دستگاه پمپ افقی * مناقصه خدمات مونتاژ و تولید قطعات مختلف - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مونتاژ و تولید قطعات مختلف- نوبت دوم * مزایده فروش اقلام منقول ماز...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.11 در سایت

* مناقصه نگهداری شهرک تحقیقاتی کاوش.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری شهرک تحقیقاتی کاوش.... * مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 52 متر 14 سانتی متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 52 متر 14 سانتی متر * مزایده اپارتمان...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.09 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.09 در سایت

* مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 66.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 66.30مترمربع * استعلام خرید خدمات مشاوره / استعلام خرید خدمات مشاوره * مزایده ملک واقع بلوار شهدای گمنام کلاسه 4.950464 / مزایده,مزایده ملک واقع بلوار شهدای گمنام کلاسه...