اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.3.1 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.3.1 در سایت

 1. مزایده فروش ماشین آلات مستعمل کشاورزی غیر قابل استفاده / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات مستعمل کشاورزی غیر قابل استفاده
 2. مزایده فروش 8 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین
 3. چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران 96.3.1 / چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران 96.3.1
 4. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 41 فرعی بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 41 فرعی بخش سه سبزوار
 5. اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی / اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی
 6. نخستین همایش و جشنواره ملی / نخستین همایش و جشنواره ملی
 7. نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران96.3.1 / نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران96.3.1
 8. فراخوان مناقصه تعمیر ، مرمت و تعریض پل های محور سلفچگان .. / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه تعمیر ، مرمت و تعریض پل های محور سلفچگان ...
 9. استعلام واگذاری خدمات کارگری امانی / استعلام ، استعلام واگذاری خدمات کارگری امانی
 10. مناقصه پروژه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه آبیاری تحت فشار شبکه فرعی ... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه آبیاری تحت فشار شبکه فرعی ...
 11. مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ...نوبت دوم
 12. تجدید مناقصه پروژه خرید، حمل ، قیرپاشی و پخش مکانیکی و ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه پروژه خرید، حمل ، قیرپاشی و پخش مکانیکی و ...نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ زمین مساحت 302 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 302 مترمربع
 14. مناقصه اجرای پروژه فیبر نوری مرکز شهید رجایی - خوارزمی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه فیبر نوری مرکز شهید رجایی - خوارزمی - نوبت دوم
 15. فراخوان مناقصه خرید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران نوبت دوم
 16. مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی ... - نوبت دوم
 17. مناقصه جهت ساخت یک قطعه زمین با کاربری مسکونی / دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه جهت ساخت یک قطعه زمین با کاربری مسکونی
 18. مزایده فروش سرامیک و ...نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش سرامیک و ...نوبت دوم
 19. مزایده کامیون کفی جرثقیل دار بنز / مزایده,مزایده کامیون کفی جرثقیل دار بنز
 20. مزایده حدود 260 تن پرتقال وارداتی - نوبت دوم / مزایده حدود 260 تن پرتقال وارداتی - نوبت دوم
 21. تجدید فراخوان ارزیابی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین فوتبال چمن / فراخوان , تجدید فراخوان ارزیابی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین فوتبال چمن
 22. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت باغ بخش 7 ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت باغ بخش 7 ثبت بابل
 23. تجدید فراخوان ارزیابی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین پرتابهای دو و میدانی / فراخوان , تجدید فراخوان ارزیابی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین پرتابهای دو و میدانی
 24. تجدید مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک در ادارات تابعه / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک در ادارات تابعه
 25. مناقصه عملیات اجرایی پروژه قطعه 3 باند دوم بزرگراه ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی پروژه قطعه 3 باند دوم بزرگراه ...
 26. مزایده یکدستگاه سمند مدل 83 / مزایده, مزایده یکدستگاه سمند مدل 83
 27. مزایده واگذاری یکی از اماکن ورزشی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یکی از اماکن ورزشی
 28. مناقصه ساخت دو قطعه زمین با کاربری تجاری ، اداری / دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه ساخت دو قطعه زمین با کاربری تجاری ، اداری
 29. مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری
 30. مزایده ششدانگ عمارت مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت صد و پنجاه متر
 31. تجدید مزایده فروش ضایعات اموال شهرداری انبار شده / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات اموال شهرداری انبار شده
 32. مناقصه خرید 18100 متر انواع کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 18100 متر انواع کابل خودنگهدار
 33. تجدید مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع اتفاقات شهرها - نوبت هفتم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع اتفاقات شهرها - نوبت هفتم
 34. مناقصه تعمیرات اساسی و اعمال پوشش خود ترمیمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیرات اساسی و اعمال پوشش خود ترمیمی
 35. مناقصه عملیات اجرایی احداث سه دستگاه پل / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی احداث سه دستگاه پل
 36. مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 206.30متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 206.30متر
 37. مناقصه ساخت یک قطعه زمین با کاربری تجاری ، اداری ،فرهنگی / دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه ساخت یک قطعه زمین با کاربری تجاری ، اداری ،فرهنگی
 38. تجدید مناقصه خرید و حمل و پخش مکانیزه آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و پخش مکانیزه آسفالت معابر نوبت دوم
 39. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 82.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 82.27متر
 40. مزایده یک قطعه باغ مرکبات 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات 2500متر
 41. اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله- نوبت دوم / اصلاحیه فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور، اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله- نوبت دوم
 42. مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راهها - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راهها - نوبت دوم
 43. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده
 44. فراخوان خدمات نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 45. مناقصه یک دستگاه لودر کاترپیلار / آگهی مناقصه , مناقصه یک دستگاه لودر کاترپیلار
 46. مزایده نیکل خالص.... / آگهی مزایده, مزایده نیکل خالص....
 47. دعوت به مشارکت در ساخت تکمیل تعدادی از پروژه های خود / دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه تکمیل تعدادی از پروژه های خود
 48. فراخوان عمومی شناسایی واگذاری حق بهره برداری از دو محل - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی شناسایی واگذاری حق بهره برداری از دو محل - نوبت دوم
 49. فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیتهای بسته بندی بار -نوبت دوم
 50. مناقصه اول انجام عملیات لکه گیری رویه آسفالتی و روکش مقطعی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اول انجام عملیات لکه گیری رویه آسفالتی و روکش مقطعی ....
 51. مناقصه بطری 3 لیتری شفاف .... / مناقصه ، مناقصه بطری 3 لیتری شفاف ....
 52. مناقصه فروسیلیس.... / مناقصه ، مناقصه فروسیلیس....
 53. مناقصه ساخت یک ردیف قطعه صنعتی / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت یک ردیف قطعه صنعتی
 54. مناقصه عمومی خرید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه فروسیلیسیم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه فروسیلیسیم
 55. مناقصه ساخت RUBBER EXPANTION JOINT / مناقصه , مناقصه ساخت RUBBER EXPANTION JOINT
 56. مزایده فروش خاک چدن حدود 50.000 تن .... 96.3.1 / آگهی مزایده عام , مزایده فروش خاک چدن حدود 50.000 تن ....96.3.1
 57. آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها نوبت دوم
 58. مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت نقاط پراکنده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت نقاط پراکنده نوبت دوم
 59. فراخوان مناقصه اجرای خط لوله EYE WASH نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه اجرای خط لوله EYE WASH نوبت دوم
 60. فراخوان پیمانکاران جهت عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی ، اداری و تجاری / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانکاران جهت عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی ، اداری و تجاری
 61. مناقصه خدمات عمومی و نظافت عمومی - صنعتی - حفظ و نگهداری از فضای سبز... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و نظافت عمومی - صنعتی - حفظ و نگهداری از فضای سبز...
 62. مناقصه پروژه جدولگذاری روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری روستا
 63. مناقصه پروژه جدولگذاری روستا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری روستا -نوبت دوم
 64. مناقصه به منظور واگذاری خدمات بهره برداری شهرستان بهاباد / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه به منظور واگذاری خدمات بهره برداری شهرستان بهاباد
 65. مزایده واگذاری تبلیغات میدانی پایانه های / مزایده,مزایده واگذاری تبلیغات میدانی پایانه های
 66. مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ... نوبت دوم
 67. مزایده ساختمان مسکونی عرصه مساحت 1723.44متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه مساحت 1723.44متر
 68. مزایده ششدانگ زمین مسکونی تجاری 329.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی تجاری 329.41متر
 69. مزایده فروش تلویزیون 24 اینچ مارشال مدل 2182 قدیمی... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش تلویزیون 24 اینچ مارشال مدل 2182 قدیمی...
 70. مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه عرصه 275متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه عرصه 275متر
 71. مزایده انواع فرش / مزایده,مزایده انواع فرش
 72. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز
 73. مناقصه اجرای عملیات احداث یکباب سوله فلزی و ساختمان رفاهی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات احداث یکباب سوله فلزی و ساختمان رفاهی...
 74. مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپیتک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپیتک
 75. مزایده ملک مسکونی طبقه چهارم بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ملک مسکونی طبقه چهارم بخش یک حومه کرمانشاه
 76. مناقصه 2500 حلقه لاستیک / آگهی مناقصه، مناقصه 2500 حلقه لاستیک
 77. مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 301.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 301.07متر
 78. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی خشکه زاری 2215متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی خشکه زاری 2215متر
 79. مزایده ششدانگ یک قطعه خانه سرا 219متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه خانه سرا 219متر نوبت دوم
 80. مناقصه انجام تعمیر و بازسازی خودروهای سنگین اطفاء حریق ادارات / آگهی مناقصه، مناقصه انجام تعمیر و بازسازی خودروهای سنگین اطفاء حریق ادارات
 81. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم
 82. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و.. / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و..
 83. مناقصه خرید 37 ردیف انواع معرف های گروه خون اصلی با کلون متفاوت و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 37 ردیف انواع معرف های گروه خون اصلی با کلون متفاوت و...
 84. فراخوان خرید لوله پلی اتیلن / فراخوان خرید لوله پلی اتیلن
 85. مناقصه ایمن سازی ورودی شهر ناغان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی ورودی شهر ناغان- نوبت دوم
 86. مناقصه مرمت و بازسازی عبورگاه پل تاریخی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مرمت و بازسازی عبورگاه پل تاریخی
 87. مزایده واگذاری حق بهره برداری از جایگاه های عرضه سوخت / آگهی مزایده , مزایده واگذاری حق بهره برداری از جایگاه های عرضه سوخت
 88. مزایده اپارتمان مسکونی 116.63متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی 116.63متر
 89. فراخوان اجرای عملیات ابنیه / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی توان اجرای کار,فراخوان اجرای عملیات ابنیه
 90. مزایده یک قطعه زمین مساحت 259 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 259 متر
 91. مزایده ششدانگ زمین مساحت 80-12940مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 80-12940مترمربع
 92. مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی
 93. مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق در فضای بایگانی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق در فضای بایگانی ...
 94. تجدید مناقصه پارک سراب سنقر فاز یک ... / تجدید مناقصه , مناقصه پارک سراب سنقر فاز یک . ..
 95. مزایده ششدانگ پلاک 155 فرعی اعیان 155متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 155 فرعی اعیان 155متر
 96. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 188 مساحت 835.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 188 مساحت 835.30متر
 97. مزایده عمومی واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه نوبت اول - مرحله اول
 98. مزایده یک واحد مسکونی مساحت تقریبی 160متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت تقریبی 160متر
 99. مناقصه خرید 400 کیلومتر کابل خودنگهدار 96.03.01 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید 400 کیلومتر کابل خودنگهدار نوبت اول 96.03.01
 100. فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا
 101. مزایده ضایعات داغی قطعات خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده ضایعات داغی قطعات خودرو
 102. آگهی ارزیابی کیفی پیمانکار احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکار،ارزیابی کیفی پیمانکار احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین نوبت دوم
 103. فراخوان تهیه مصالح و اجرای ۱۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای ۱۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی
 104. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه
 105. مناقصه اصلاح سرویس و تعویض کنتورهای مشترکین عادی و دیماندی شرق / فراخوان, مناقصه اصلاح سرویس و تعویض کنتورهای مشترکین عادی و دیماندی شرق
 106. فراخوان عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاههای آق قلا... / فراخوان , فراخوان عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاههای آق قلا...
 107. مناقصه فاز 4 طرح کاداستر اراضی کشاورزی / مناقصه فاز 4 طرح کاداستر اراضی کشاورزی
 108. فراخوان مناقصه خرید آداپتور یک لبه و دو لبه تجدید / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید آداپتور یک لبه و دو لبه تجدید
 109. مناقصه تعمیرات اساسی کمپرسورهای NP / مناقصه تعمیرات اساسی کمپرسورهای NP
 110. مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی / مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی
 111. مناقصه خرید سواری استیشن وانت دو دیفرانسل / مناقصه خرید سواری استیشن وانت دو دیفرانسل
 112. مناقصه خرید کامیون شاسی با کاربری آتش نشانی / مناقصه خرید کامیون شاسی با کاربری آتش نشانی
 113. مناقصه خرید کامیون با کاربری باری لبه دار بغل فلزی / اگهی مناقصه ,مناقصه خرید کامیون با کاربری باری لبه دار بغل فلزی
 114. مناقصه خرید کامیون کشنده / اگهی مناقصه , مناقصه خرید کامیون کشنده
 115. مناقصه خرید کامیون کمپرسی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید کامیون کمپرسی
 116. مناقصه خرید قطعات یدک ۱۰ ساله سیستم ها / مناقصه خرید قطعات یدک ۱۰ ساله سیستم ها
 117. مناقصه احداث سر درب دانشگاه / مناقصه احداث سر درب دانشگاه
 118. مناقصه وصول مطالبات شرکت گاز / مناقصه وصول مطالبات شرکت گاز
 119. مزایده واگذاری امور کافه تریا / مزایده واگذاری امور کافه تریا
 120. تجدید مناقصه خدمات امداد شهرستانه / تجدید مناقصه خدمات امداد شهرستانه
 121. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات خودرویی / اگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشی از خدمات خودرویی
 122. آگهی مزایده , اجاره محل و واگذاری مدیریتی داروخانه بیماستان / آگهی مزایده , اجاره محل و واگذاری مدیریتی داروخانه بیماستان
 123. مناقصه تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز
 124. مناقصه پروژه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی / اگهی مناقصه ,پروژه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی
 125. مناقصه گازرسانی به شهر ماژین / مناقصه گازرسانی به شهر ماژین
 126. تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار / تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار
 127. مناقصه امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات کارخانجات / آگهی مناقصه, مناقصه امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات کارخانجات
 128. استعلام سبد فلزی / استعلام، استعلام سبد فلزی
 129. استعلام گوشی تلفن تحت شبکه IP / استعلام , استعلام گوشی تلفن تحت شبکه IP
 130. استعلام کولر گازی سرمایشی / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی
 131. استعلام لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت
 132. استعلام کابل 20 زوج 06 / استعلام کابل 20 زوج 06
 133. استعلام رایانه بدون کیس ، پرینتر ، اسکنر / استعلام , استعلام رایانه بدون کیس ، پرینتر ، اسکنر
 134. استعلام کفش کار از نوع شاهین / استعلام , استعلام کفش کار از نوع شاهین
 135. تجدید مزایده فروش وسائط نقلیه - نوبت اول / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش وسائط نقلیه - نوبت اول
 136. استعلام ست کامل شامل شلوار پیراهن و گرمکن / استعلام ست کامل شامل شلوار پیراهن و گرمکن
 137. استعلام سری چدنی 120 کیلویی 60*60 / استعلام سری چدنی 120 کیلویی 60*60
 138. استعلام موتورسیکلت فلات 250 سی سی / استعلام موتورسیکلت فلات 250 سی سی
 139. استعلام هارد و رم سرور / استعلام , استعلام هارد و رم سرور
 140. استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف / استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف
 141. استعلام پارتیشن آلومینیوم / استعلام پارتیشن آلومینیوم
 142. استعلام دستگاه دمنده اطفا حریق / استعلام، استعلام دستگاه دمنده اطفا حریق
 143. استعلام 20 کیس رایانه P4 مدل MAGNUM... / استعلام, استعلام 20 کیس رایانه P4 مدل MAGNUM...
 144. استعلام پالت پلاستیک مستحکم / استعلام , استعلام پالت پلاستیک مستحکم
 145. مزایده اجاره میدان میوه و تره بار شهرداری / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره میدان میوه و تره بار شهرداری
 146. استعلام ورق آجدار فلزی / استعلام , استعلام ورق آجدار فلزی
 147. استعلام سرور 380 gl / استعلام ,استعلام سرور 380 gl
 148. استعلام سیستم پایش لحظه ای تشخیص پارامترهای آلاینده فاضلابی / استعلام سیستم پایش لحظه ای تشخیص پارامترهای آلاینده فاضلابی
 149. استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر
 150. استعلام خرمای رطب درجه یک به صورت بسته بندی شده / استعلام , استعلام خرمای رطب درجه یک به صورت بسته بندی شده
 151. استعلام کاغذ A5 مارک برگ آرین 100 بسته - کاغذ ارم دار اندازه A4 رنگی (طبق نمونه) / استعلام, استعلام کاغذ A5 مارک برگ آرین 100 بسته - کاغذ ارم دار اندازه A4 رنگی (طبق نمونه)
 152. استعلام گوشت بوقلمون / استعلام گوشت بوقلمون
 153. استعلام تبلت مایکروسافت مدل SURFACE PRO 4-A همراه با کیبورد / استعلام , استعلام تبلت مایکروسافت مدل SURFACE PRO 4-A همراه با کیبورد
 154. استعلام چاپگر 4 کاره / استعلام, استعلام چاپگر 4 کاره
 155. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب شهر پرند / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب شهر پرند
 156. مناقصه خرید 100.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن / مناقصه، مناقصه خرید 100.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن
 157. مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فولادی / مناقصه، مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فولادی
 158. مزایده خودرو مگان 2000 اتوماتیک / مزایده خودرو مگان 2000 اتوماتیک
 159. فراخوان تامین، نصب و راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل / فراخوان عمومی، تامین، نصب و راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل
 160. تجدید مناقصه پاسخگویی , فروش از طریق مرکز تماس 2020 ...- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه پاسخگویی , فروش از طریق مرکز تماس 2020 ...- نوبت اول
 161. فروش کامیونت سقف فلزی ایسوزو ... / فروش کامیونت سقف فلزی ایسوزو ...
 162. مناقصه حسابرسی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حسابرسی
 163. مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه / مناقصه ، مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه
 164. مزایده بنای احداثی در سه طبقه مسکونی / مزایده,مزایده بنای احداثی در سه طبقه مسکونی
 165. آگهی مزایده حق امتیاز 3 خط تلفن همراه اول / آگهی مزایده،آگهی مزایده حق امتیاز 3 خط تلفن همراه اول
 166. فراخوان مشاور نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال .... / فراخوان, فراخوان مشاور نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال ....
 167. اصلاحیه فراخوان مزایده 36 ردیف اقلام لوازم خانگی و اداری اسقاط / اصلاحیه، فراخوان مزایده 36 ردیف اقلام لوازم خانگی و اداری اسقاط
 168. مزایده وسایط نقلیه / مزایده وسایط نقلیه
 169. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 135.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 135.05متر
 170. مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات GRP شبکه آبیاری و زهکشی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات GRP شبکه آبیاری و زهکشی
 171. مناقصه اجرای آسفالت بلوار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت بلوار نوبت دوم
 172. مناقصه اجرای آسفالت و جدول گذاری بلوار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت و جدول گذاری بلوار نوبت دوم
 173. مزایده بهره برداری از ایستگاه مصالح ساختمانی واقع در پایانه مسافربری معراج / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از ایستگاه مصالح ساختمانی واقع در پایانه مسافربری معراج
 174. مزایده ششدانگ پلاک شش هزار و سیصد و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شش هزار و سیصد و شش فرعی
 175. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 85 متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 85 متر
 176. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1183متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1183متر
 177. مزایده یونیت صندلی دندانپزشکی / مزایده,مزایده یونیت صندلی دندانپزشکی
 178. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه سنندج / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه سنندج
 179. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی - نوبت چهارم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساختمانی- نوبت چهارم
 180. مزایده اجاره گاراژ نیازی جهت پارکینگ و جمعه بازار خودرو - نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره گاراژ نیازی جهت پارکینگ و جمعه بازار خودرو - نوبت دوم
 181. مزایده تعدادی از ماشین آلات سبک و سنگین / مزایده تعدادی از ماشین آلات سبک و سنگین
 182. مزایده تامین مصالح سنگی / مزایده تامین مصالح سنگی
 183. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات / تجدید مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات
 184. مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم
 185. مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری سطح منطقه دو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری سطح منطقه دو
 186. فراخوان مناقصه عمومی مربوط به مطالعات ممیزی جامع انرژی در ساختمان های شرکت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به مطالعات ممیزی جامع انرژی در ساختمان های شرکت - نوبت دوم
 187. مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه 1 باند دوم محور... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه 1 باند دوم محور...
 188. مناقصه حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیرزمینی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیرزمینی
 189. مناقصه خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن 200 با متعلقات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن 200 با متعلقات
 190. تجدید مزایده واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس نوبت دوم
 191. فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت / فراخوان شناسایی شریک سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت
 192. مناقصه خرید، حمل و نصب گیربکس هواده سطحی تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، حمل و نصب گیربکس هواده سطحی تصفیه خانه فاضلاب
 193. فراخوان مسابقه طراحی یادمان حماسه و ایثار / فراخوان, فراخوان مسابقه طراحی یادمان حماسه و ایثار
 194. مناقصه لباسکار مخصوص جهت کار با دستگاه واترجت / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه لباسکار مخصوص جهت کار با دستگاه واترجت
 195. مزایده واگذاری محل سوپرمارکت / آگهى مزایده , مزایده واگذاری محل سوپرمارکت
 196. مزایده فروش دو دستگاه پژو 405 یکدستگاه نیسان.... / آگهى مزایده , مزایده فروش دو دستگاه پژو 405 یکدستگاه نیسان....
 197. مناقصه خریداری اقلام تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری اقلام تاسیسات
 198. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 205.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 205.93متر
 199. مناقصه خریداری انواع لول پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع ل

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...