اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.28 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.28 در سایت

 1. مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل آهن آلات ضایعاتی، چدن موتورخانه و ...96.02.28 / مزایده, مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل آهن آلات ضایعاتی، چدن موتورخانه و ...96.02.28
 2. فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی - نوبت دوم
 3. مزایده اپارتمان مساحت 144.90مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 144.90مترمربع
 4. مزایده اپارتمان مسکونی طبقه دو 114 متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی طبقه دو 114 متر
 5. مزایده میزان 29.92 سهم از یکصد سهم سهام مغازه تجاری / مزایده,مزایده میزان 29.92 سهم از یکصد سهم سهام مغازه تجاری
 6. مزایده منزل مسکونی عرصه 320متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 320متر نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D
 8. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A
 9. فراخوان مناقصه خرید کولر اسپیلت دو فصله سرد و گرم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید کولر اسپیلت دو فصله سرد و گرم
 10. مناقصه اجرای آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت معابر نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 12. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 198متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 198متر
 13. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198متر
 14. مزایده اپارتمان طبقه 4 شرقی 148.73متر / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه 4 شرقی 148.73متر
 15. مناقصه خدمات رفت و روب فضای سبز 96.2.28 / مناقصه, مناقصه خدمات رفت و روب فضای سبز 96.2.28
 16. مزایده واگذاری غرفه های تجاری پارک کودک به صورت اجاره 96.2.28 / مزایده, مزایده واگذاری غرفه های تجاری پارک کودک به صورت اجاره 96.2.28
 17. مناقصه شیرخودکار 1.2 و 3.4 و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه شیرخودکار 1.2 و 3.4 و ....
 18. مناقصه خرید شیر خط کشویی و پروانه ای... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید شیر خط کشویی و پروانه ای...نوبت دوم
 19. فراخوان مناقصه امور تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا (ع) / فراخوان مناقصه , مناقصه امور تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا (ع)
 20. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1426متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1426متر
 21. مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم
 22. مناقصه خرید و نصب مولد برق برای شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب مولد برق برای شهرک صنعتی
 23. مزایده یکباب اپارتمان به مساحت نود و چهار متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به مساحت نود و چهار متر
 24. فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی - نوبت دوم
 25. تجدید مناقصه خرید , حمل و بارگیری , تخلیه لوله هلی شبکه آبیاری ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید , حمل و بارگیری , تخلیه لوله هلی شبکه آبیاری ...نوبت دوم
 26. مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی مساحت 225متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی مساحت 225متر
 27. مزایده 37 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده 37 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک بخش دو اردبیل
 28. مزایده فروش خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش خط تلفن همراه
 29. مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا
 30. مزایده ملک اپارتمان مسکونی طبقه دو 111.95متر / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مسکونی طبقه دو 111.95متر
 31. فراخوان اجرای عملیات اجرایی فنداسیون.... / مناقصه, فراخوان اجرای عملیات اجرایی فنداسیون....
 32. اصلاحیه مناقصه تامین نیروی کارگری / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تامین نیروی کارگری
 33. مزایده فروش 4 پلاک ثبتی کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک ثبتی کاربری مسکونی
 34. مزایده یک سری مبل دسته دار ... / آگهی مزایده، مزایده یک سری مبل دسته دار ...
 35. تجدید مناقصه خرید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی ....
 36. مزایده 609.2 هزارم تمامیت یک قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده 609.2 هزارم تمامیت یک قطعه زمین تجدید
 37. مزایده فروش یکدستگاه چسب گرم تک خانه عطف زنی تجدید / آگهی تچدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه چسب گرم تک خانه عطف زنی تجدید
 38. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.5متر
 39. مزایده 4 دانگ و 417.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ و 417.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک
 40. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 401.5متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 401.5متر تجدید
 41. مزایده سه دانگ مشاع ملک بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ملک بخش نه مشهد تجدید
 42. مزایده یکباب منزل بخش چهار مشهد / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش چهار مشهد
 43. مناقصه احداث اورژانس و ساختمان نگهبانی بخشداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث اورژانس و ساختمان نگهبانی بخشداری
 44. مزایده یک باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری
 45. فراخوان بهره برداری از سالن آمفی تئاتر... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان بهره برداری از سالن آمفی تئاتر...
 46. آگهی حراج حضوری فروش تعدادی 110 دستگاه موتورسیکلت / آگهی حراج حضوری،آگهی حراج حضوری فروش تعدادی 110 دستگاه موتورسیکلت
 47. مزایده یکباب ساختمان به مساحت123.3متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان به مساحت123.3متر
 48. مزایده فروش خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه
 49. مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره به اقطار مختلف - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره به اقطار مختلف - نوبت دوم
 50. مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان مساحت نود متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان مساحت نود متر
 51. مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه و راهبری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه و راهبری
 52. مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن -نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای فشرده , مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن - نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین- نوبت دوم
 54. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2450متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2450متر
 55. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی
 56. مزایده 4 دانگ از پلاک ثبتی به شماره 3555 فرعی / مزایده,مزایده 4 دانگ از پلاک ثبتی به شماره 3555 فرعی
 57. مزایده تمامت ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی
 58. مزایده 100 سیر مشاع از 240 سیر زمین نوبت اول / مزایده,مزایده 100 سیر مشاع از 240 سیر زمین نوبت اول
 59. مزایده تعداد سه عدد تشک دو نفره / مزایده, مزایده تعداد سه عدد تشک دو نفره
 60. مناقصه انجام خدمات خودرویی- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی- تجدید - نوبت دوم
 61. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 107.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 107.36متر
 62. مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی
 63. مزایده ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه، راه و ترابری و نیرو / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصات محدود,فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه، راه و ترابری و نیرو
 64. مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند نوبت دوم
 65. تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان نوبت دوم
 66. اصلاحیه فراخوان امور خدمات شهری / اصلاحیه,فراخوان امور خدمات شهری
 67. مزایده پلاک ثبتی مساحت مساحت 117 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت مساحت 117 مترمربع
 68. مناقصه جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر نوبت دوم
 69. مناقصه جدول گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری
 70. تجدید مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و اماکن ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و اماکن ...
 71. فراخوان امور خدمات شهری (رفت و روب و نظافت کامل شهر) نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار,فراخوان امور خدمات شهری (رفت و روب و نظافت کامل شهر) مرحله دوم نوبت دوم
 72. مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش در سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش در سطح شهر نوبت دوم
 73. مناقصه اجرای جدول گذاری و ترمیم جداول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول گذاری و ترمیم جداول نوبت دوم
 74. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 250 متر
 75. مناقصه تامین غذای بیمارستان / مناقصه, مناقصه تامین غذای بیمارستان
 76. مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197مترمربع نوبت دوم
 77. مزایده یک واحد آغل گاوداری و یکباب گوساله دانی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد آغل گاوداری و یکباب گوساله دانی نوبت دوم
 78. مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 82 رنگ مشکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 82 رنگ مشکی
 79. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان بخش نه مشهد
 80. مناقصه خرید و پخش آسفالت - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و پخش آسفالت - مرحله اول نوبت دوم
 81. مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم
 82. مزایده اجاره کارخانه تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی- نوبت دوم / مزایده اجاره کارخانه تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی- نوبت دوم
 83. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 1 و 2 / فراخوان مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 1 و 2
 84. مناقصه خرید 18000 متر انواع کابل پروتودور مسی ... / آگهی مناقصه ,خرید خرید 18000 متر انواع کابل پروتودور مسی ....
 85. فراخوان خرید لوازم و تجهیزات باقی مانده شبکه آبیاری تحت فشار / فراخوان ، خرید لوازم و تجهیزات باقی مانده شبکه آبیاری تحت فشار
 86. فراخوان تهیه و حمل لوله های فولادی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ,فراخوان تهیه و حمل لوله های فولادی- نوبت دوم
 87. مناقصه خرید 2000 متر لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2000 متر لوله پلی اتیلن
 88. مزایده سه ربع از مدار 12 سهم ششدانگ پلاک 34 فرعی / مزایده,مزایده سه ربع از مدار 12 سهم ششدانگ پلاک 34 فرعی
 89. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی نصب 1500 فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی نصب 1500 فقره انشعاب فاضلاب -نوبت دوم
 90. فراخوان تهیه نرم افزار DSN جهت نصب در دیتا / فراخوان تهیه نرم افزار DSN جهت نصب در دیتا
 91. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست و بیست متر
 92. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و.... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و....
 93. مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستان های ماکو -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستان های ماکو -نوبت دوم
 94. مناقصه پروژه جابجایی ، عقب کشی و اصلاح انشعابات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه جابجایی ، عقب کشی و اصلاح انشعابات - نوبت دوم
 95. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان اسکو تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان اسکو تجدید - نوبت دوم
 96. مزایده یک دستگاه تراش cnc / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تراش cnc
 97. مزایده یک واحد کانکس- تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده یک واحد کانکس- تجدید
 98. همایش اولویت های اقتصادی در دولت دوازدهم / همایش اولویت های اقتصادی در دولت دوازدهم
 99. مناقصه تعداد 20 هزار قطعه آلومینیومی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعداد 20 هزار قطعه آلومینیومی
 100. مزایده فروش درب و پنجره دوجداره / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش درب و پنجره دوجداره
 101. مزایده تعداد 4.392 سهم متعلق به خود و سایر سهامداران / آگهی مزایده , مزایده تعداد 4.392 سهم متعلق به خود و سایر سهامداران
 102. مزایده مغازه نانوایی مساحت کل 47.14متر / مزایده,مزایده مغازه نانوایی مساحت کل 47.14متر
 103. فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی نوبت دوم
 104. مزایده منزل مسکونی تخریب شده / مزایده,مزایده منزل مسکونی تخریب شده
 105. مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 5 فرعی بخش یک بجنورد / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 5 فرعی بخش یک بجنورد
 106. مزایده پلاک ثبتی مساحت 248متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 248متر نوبت دوم
 107. مزایده ملک مساحت اعیان صد و سی متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان صد و سی متر
 108. مزایده دستگاه سواری مزدا / مزایده دستگاه سواری مزدا
 109. مزایده کولر / آگهی مزایده ,مزایده کولر
 110. مزایده پلاک4004 فرعی از 64 اصلی و پلاک 4005 فرعی / مزایده,مزایده پلاک4004 فرعی از 64 اصلی و پلاک 4005 فرعی
 111. مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1384 رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1384 رنگ سفید
 112. مزایده منزل مسکونی عرصه دویست و شصت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست و شصت متر
 113. مزایده فروش خودرو -نوبت دوم / آگهی مزایده ،مزایده فروش خودرو نوبت دوم
 114. مزایده فروش یک دستگاه لیبل زن ، یک دستگاه جنت جت پرینتر / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یک دستگاه لیبل زن ، یک دستگاه جنت جت پرینتر
 115. مزایده املاک شامل خانه و شالیزار / مزایده,مزایده املاک شامل خانه و شالیزار
 116. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1550متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1550متر
 117. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3032متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3032متر
 118. مزایده فروش یک دستگاه یونیت کمپرسور / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یک دستگاه یونیت کمپرسور
 119. مزایده یک مجموعه با کاربری سینما و تالارپذیرایی در سه طبقه / مزایده,مزایده یک مجموعه با کاربری سینما و تالارپذیرایی در سه طبقه
 120. مزایده ورق های سقف اطاق مدیریت ، تعداد دو عدد کابل واترکول / مزایده,مزایده ورق های سقف اطاق مدیریت ، تعداد دو عدد کابل واترکول
 121. مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 392متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 392متر
 122. مزایده یکقطعه زمین مساحت چهار هزار متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت چهار هزار متر
 123. مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مساحت 31.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مساحت 31.68متر
 124. مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG
 125. مزایده یک قطعه زمین مساحت 225متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 225متر
 126. مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 261متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 261متر
 127. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 1389 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 1389
 128. مزایده جداول 12*50*50 / مزایده جداول 12*50*50
 129. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 83 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 83
 130. مزایده یک دستگاه خودرو پراید به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید به رنگ سفید
 131. مزایده ملک مساحت 85.70مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 85.70مترمربع نوبت اول
 132. مزایده فروش دستگاه لواش پزی گردون ، دستگاه خمیر گیر نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش دستگاه لواش پزی گردون ، دستگاه خمیر گیر نوبت دوم
 133. مزایده ملک یکباب مغازه کلاسه اجرایی 950381 اول مدنی / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه کلاسه اجرایی 950381 اول مدنی
 134. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت عرصه 134.40متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت عرصه 134.40متر
 135. مناقصه تامین اقلام عمده تاسیسات برودتی شامل (فن کویل فراست CFM600 .. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام عمده تاسیسات برودتی شامل (فن کویل فراست CFM600 ...
 136. مزایده ملک مساحت 77.40مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 77.40مترمربع نوبت دوم
 137. مناقصه خرید 14000 دستگاه کنتور تکفاز - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,خرید 14000 دستگاه کنتور تکفاز - نوبت دوم
 138. فراخوان جذب سرمایه گذار برای مشارکت در احداث مجتمع تجاری نوری / فراخوان جذب سرمایه گذار برای مشارکت در احداث مجتمع تجاری نوری
 139. تمدید فراخوان انتخاب مستاجر برای تخلیه و بارگیری و انبارداری کالای عمومی / فراخوان , تمدید فراخوان انتخاب مستاجر برای تخلیه و بارگیری و انبارداری کالای عمومی
 140. فراخوان بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبفا بهبهان - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای,فراخوان بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبفا بهبهان -نوبت دوم
 141. مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26.20متر
 142. مزایده تمامت ششدانگ عمارت مساحت 1477.50متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت مساحت 1477.50متر
 143. مزایده سواری پراید sl131 / مزایده,مزایده سواری پراید sl131
 144. مناقصه کابل برق قدرت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کابل برق قدرت -نوبت دوم
 145. مزایده فروش ششدانگ اپارتمان مساحت صد و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ اپارتمان مساحت صد و ده متر نوبت دوم
 146. مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی ...
 147. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3.741 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3.741 مرحله اول
 148. آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه
 149. مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 1992.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 1992.50متر
 150. مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی دیم 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی دیم 5000متر
 151. مزایده دستگاهها و ماشین آلات ... / مزایده، مزایده دستگاهها و ماشین آلات ...
 152. مزایده سنگ تراورتن به متراژ 125 مترمربع - نوبت دوم / مزایده ، مزایده سنگ تراورتن به متراژ 125 مترمربع -نوبت دوم
 153. مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی
 154. مناقصه اصلاح ایمن سازی و بهسازی و آسفالت - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح ایمن سازی و بهسازی و آسفالت - نوبت سوم
 155. مناقصه نسبت به اجاره لودر و کامیون ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجاره لودر و کامیون ... -نوبت دوم
 156. مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر
 157. فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تکمیل تاسیسات فاضلاب- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تکمیل تاسیسات فاضلاب -نوبت دوم
 158. مزایده اپارتمان مسکونی نیمه تمام مساحت زمین 237.18متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی نیمه تمام مساحت زمین 237.18متر
 159. تمدید مرتبه اول مناقصه خرید 800 تن متیل دی اتانول آمین - نوبت دوم / تمدید مرتبه اول مناقصه , تمدید مرتبه اول مناقصه خرید 800 تن متیل دی اتانول آمین -نوبت دوم
 160. مزایده ششدانگ عرصه به پلاک شماره 1318 فرعی مساحت 200.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به پلاک شماره 1318 فرعی مساحت 200.01متر
 161. مناقصه پروژه تکمیل نواقص گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تکمیل نواقص گازرسانی
 162. مزایده صد من محلی زمین مزروعی مشاع / مزایده,مزایده صد من محلی زمین مزروعی مشاع
 163. مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی تمدید نوبت دوم مرتبه اول / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی تمدید نوبت دوم مرتبه اول
 164. مناقصه عملیات تکمیل ساختمان اداری جدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل ساختمان اداری جدید
 165. تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی / تمدید مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی
 166. مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول
 167. فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای
 168. مزایده مایکروفر / مزایده, مزایده مایکروفر
 169. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 455.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 455.50متر
 170. مزایده سرقفلی مغازه مساحت 15 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 15 متر نوبت دوم
 171. مزایده فروش وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده فروش وانت پیکان
 172. مزایده تعدادی لاشه قطعات شده از موتور 6 سیلندر دیزلی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعدادی لاشه قطعات شده از موتور 6 سیلندر دیزلی
 173. مزایده حضوری (حراج) فروش فروش یکدستگاه خودروی سمند / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده حضوری (حراج) فروش فروش یکدستگاه خودروی سمند
 174. استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی
 175. استعلام کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ / استعلام، استعلام کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ
 176. استعلام مربا 25 گرم / استعلام ، استعلام مربا 25 گرم
 177. استعلام محلول آلز ورز آنتی بیوتیک دار / استعلام , استعلام محلول آلز ورز آنتی بیوتیک دار
 178. استعلام ویدئو کنفرانس / استعلام , استعلام ویدئو کنفرانس
 179. استعلام عدس / استعلام, استعلام عدس
 180. استعلام کنسرو لوبیا / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا
 181. فراخوان مناقصه احداث بلوار فرودگاه تا اتوبان جم شیراز / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث بلوار فرودگاه تا اتوبان جم شیراز
 182. استعلام راهبند / استعلام , استعلام راهبند
 183. استعلام لپه ایرانی / استعلام, استعلام لپه ایرانی
 184. استعلام چرخ پالت بر برقی / استعلام, استعلام چرخ پالت بر برقی
 185. استعلام پکیج کامل درب هیدرولیک فادینی / استعلام, استعلام پکیج کامل درب هیدرولیک فادینی
 186. استعلام لوبیا چیتی / استعلام, استعلام لوبیا چیتی
 187. استعلام لوبیا قرمز دست چین ایرانی اعلاء / استعلام, استعلام لوبیا قرمز دست چین ایرانی اعلاء
 188. استعلام کنتور گاز / استعلام , استعلام کنتور گاز
 189. استعلام نخود ایرانی دست چین اعلاء / استعلام نخود ایرانی دست چین اعلاء
 190. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 191. استعلام خرید لایسنس پلاک خوان 96.2.28 / استعلام خرید لایسنس پلاک خوان 96.2.28
 192. مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز - تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز - تجدید -نوبت دوم
 193. استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف / استعلام , استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف
 194. استعلام مشاوره در امور قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری / استعلام , استعلام مشاوره در امور قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری
 195. استعلام کانکس موتورخانه به همراه سیستم ضد سرقت / استعلام, استعلام کانکس موتورخانه به همراه سیستم ضد سرقت
 196. استعلام فلومتر ، آرتی یو ، سنسور و فشارسنج / استعلام , استعلام فلومتر ، آرتی یو ، سنسور و فشارسنج
 197. استعلام میز عسلی ام دی اف / استعلام , استعلام میز عسلی ام دی اف
 198. استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور / استعلام، استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور
 199. استعلام اجاق گاز استیل صفحه ای توکار / استعلام اجاق گاز استیل صفحه ای توکار
 200. استعلام کابل 20 زوج 06 / استعلام کابل 20 زوج 06
 201. استعلام اقلام اداری / استعلام اقلام اداری
 202. استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی
 203. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (1)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

1 نظر

Boyce  ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۳:۰۶:۳۸

We stumbled over here from a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page repeatedly.