اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.14 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.14 در سایت

 1. مناقصه تکمیل سالن ورزشی و زمین چمن ورزشگاه / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی و زمین چمن ورزشگاه نوبت اول
 2. فراخوان اجرای امور خدمات و نظافت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان اجرای امور خدمات و نظافت
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو تهران
 4. مناقصه احداث سنگی ملاتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث سنگی ملاتی- نوبت دوم
 5. تجدید مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار - نوبت دوم / تجدید فراخوان , مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار - نوبت دوم
 6. مزایده دستگاه قیچی برقی / مزایده دستگاه قیچی برقی
 7. مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان ملک مساحت 194.6متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان ملک مساحت 194.6متر
 8. مزایده بهره برداری از غرفات و برخی از سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از غرفات و برخی از سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان - نوبت دوم
 9. مزایده ملک به مساحت صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و بیست متر نوبت اول
 10. مزایده اجاره تعداد 7 سوئیت - نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره تعداد 7 سوئیت - نوبت دوم
 11. مزایده بهره برداری از 3 سازه بیلبورد تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از 3 سازه بیلبورد تبلیغاتی - نوبت دوم
 12. مزایده پلاک ثبتی 1747 فرعی از هفت اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1747 فرعی از هفت اصلی مرحله اول
 13. مناقصه نگهداری از فضای سبز دانشگاه چاه آب... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری از فضای سبز دانشگاه چاه آب...
 14. مزایده ملک ششدانگ پلاک ثبتی 4 فرعی از 1421 / مزایده,مزایده ملک ششدانگ پلاک ثبتی 4 فرعی از 1421
 15. مزایده سیصد و سی و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده سیصد و سی و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک
 16. مزایده دو دانگ یک قطعه زمین مساحت 1025.95متر / مزایده,مزایده دو دانگ یک قطعه زمین مساحت 1025.95متر
 17. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 149.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 149.5متر
 18. مزایده 6 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز مارک یونیکورن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 6 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز مارک یونیکورن
 19. مزایده 6 دستگاه چرخ خیاطی مستعمل چادوری دوز... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 6 دستگاه چرخ خیاطی مستعمل چادوری دوز...
 20. مزایده یک دستگاه چرخ FAFF ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه چرخ FAFF...
 21. مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی سردوز... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی سردوز...
 22. مزایده 60 عدد کاپشن نو مشکی رنگ مردانه ناجا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 60 عدد کاپشن نو مشکی رنگ مردانه ناجا
 23. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2500متر
 24. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1374 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1374 نوبت دوم
 25. مزایده ملک بخش نه تبریز مساحت 70.02متر / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز مساحت 70.02متر
 26. مزایده ملک با اعیان دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان دویست متر نوبت اول
 27. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 4000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 4000متر
 28. مزایده یک باب خانه و محوطه 800متر / مزایده,مزایده یک باب خانه و محوطه 800متر
 29. مزایده رب گوجه فرنگی با نام تجاری ماهور... / مزایده، مزایده رب گوجه فرنگی با نام تجاری ماهور...
 30. آگهی مزایده اعیان (سوله) شامل آبدارخانه و رختکن... / آگهی مزایده، مزایده اعیان (سوله) شامل آبدارخانه و رختکن...
 31. آگهی مزایده 1575 عدد پالت کارخانه چوب بری / آگهی مزایده، مزایده 1575 عدد پالت کارخانه چوب بری
 32. مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 25.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 25.90متر
 33. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 436.40متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 436.40متر
 34. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری
 35. مناقصه حفاظت از اراضی و املاک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفاظت از اراضی و املاک نوبت دوم
 36. مزایده توقیف سهام / آگهی مزایده، مزایده توقیف سهام
 37. مزایده تعداد 15 عدد تشک طبی فنری ... / مزایده، مزایده تعداد 15 عدد تشک طبی فنری ...
 38. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 237متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 237متر
 39. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 173.14متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 173.14متر
 40. مزایده دو قطعه زمین قسمتی از منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین قسمتی از منزل مسکونی مرحله اول
 41. مزایده زمین مسکونی به مساحت 291.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی به مساحت 291.50متر نوبت اول
 42. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول
 43. مزایده 1029 سهم مشاع از 6025 سهم مشاع کارگاه / مزایده,مزایده 1029 سهم مشاع از 6025 سهم مشاع کارگاه
 44. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی به کلاسه شماره 910245 نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی به کلاسه شماره 910245 نوبت دوم
 45. مزایده ملک اپارتمان به مساحت 103.73متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک اپارتمان به مساحت 103.73متر مرحله اول
 46. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 9 دستگاه مانیتور صنعتی ..- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 9 دستگاه مانیتور صنعتی 55 اینچ با تمامی متعلقات - نوبت دوم
 47. آگهی مزایده قهوه ساز دلونگی ... / آگهی مزایده، مزایده قهوه ساز دلونگی ...
 48. مزایده ششدانگ شش دستگاه اپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ شش دستگاه اپارتمان مسکونی
 49. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت هشتاد متر و شصت دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت هشتاد متر و شصت دسی متر
 50. مزایده ششدانگ عمارت مسکونی دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی دویست متر
 51. مزایده فروش مغازه تجاری عرصه 36.62متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش مغازه تجاری عرصه 36.62متر نوبت دوم
 52. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه هشتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه هشتاد متر نوبت دوم
 53. تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری 96.02.14 / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری تجدید 96.02.14
 54. مناقصه تامین برق مزرعه پرورش میگو حسینه / مناقصه ، مناقصه تامین برق مزرعه پرورش میگو حسینه
 55. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه صد و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه صد و سی متر
 56. مزایده یکباب منزل به شماره پلاک 3571 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل به شماره پلاک 3571 فرعی نوبت دوم
 57. مزایده پلاک بصورت دونبش تجاری مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده پلاک بصورت دونبش تجاری مسکونی دو طبقه
 58. مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206
 59. مزایده یک سوله از محل پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک سوله از محل پلاک ثبتی نوبت اول
 60. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 12 نیشابور
 61. مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه محوطه بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه محوطه بخش 5 نیشابور
 62. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 65 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 65 متر
 63. مزایده یک باب مغازه -نوبت دوم / مزایده یک باب مغازه - نوبت دوم
 64. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر مرحله اول
 65. مزایده استخراج گچ نصرآباد / مزایده استخراج گچ نصرآباد
 66. مناقصه خرید کت اوت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید کت اوت
 67. مزایده ششدانگ پلاک ده فرعی از 2514 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ده فرعی از 2514 اصلی بخش یک
 68. مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان مساحت 80.44متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان مساحت 80.44متر
 69. مزایده ششدانگ زمین مساحت 728متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 728متر
 70. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی کلاسه 95/452 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی کلاسه 95/452 نوبت اول
 71. مزایده ملک مشاعی سرقفلی یکباب مغازه مساحت 37.31متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی سرقفلی یکباب مغازه مساحت 37.31متر
 72. مزایده خودرو سواری پژو 206 / مزایده خودرو سواری پژو 206
 73. مزایده دستگاه مخلوط کن ... / مزایده دستگاه مخلوط کن ...
 74. مزایده زمینی به مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی به مساحت دویست متر نوبت اول
 75. مزایده هشت تخته فرش 12 متری- نوبت دوم / مزایده هشت تخته فرش 12 متری- نوبت دوم
 76. مزایده زمین به مساحت 560متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت 560متر نوبت اول
 77. مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار متر نوبت دوم
 78. مزایده قطعه زمین تعرفه شده کلاسه 950170 نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین تعرفه شده کلاسه 950170 نوبت اول
 79. اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب خانه / اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب خانه
 80. مزایده یکدستگاه چیزل 9 شاخه سنگین / مزایده یکدستگاه چیزل 9 شاخه سنگین
 81. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو دزفول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو دزفول
 82. مزایده ششدانگ یکباب خانه دو خوابه بخش سه دزفول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو خوابه بخش سه دزفول
 83. مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم و... -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم و... -نوبت دوم
 84. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور و .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور و .... - نوبت دوم
 85. مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم
 86. مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه بتونی نوبت دوم
 87. مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان / آگهی مزایده عمومی,مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان
 88. مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره پارکینگ
 89. مناقصه پروژه های جدولگذاری در سطح شهر... / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه پروژه های جدولگذاری در سطح شهر...
 90. فراخوان کلیه عملیات مربوط به تهیه و اجرای جدولگذاری / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان کلیه عملیات مربوط به تهیه و اجرای جدولگذاری
 91. مناقصه بیمه مسئولیت - نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه بیمه مسئولیت - نوبت دوم
 92. مزایده زمین مسکونی مساحت 78.50مترمربع / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 78.50مترمربع
 93. مناقصه خرید لوله چدن داکتیل نشکن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله چدن داکتیل نشکن- نوبت دوم
 94. مزایده منزل مسکونی و زمین مزروعی و خانه سرا / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین مزروعی و خانه سرا
 95. مناقصه خرید سه دستگاه ذخیره ساز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید سه دستگاه ذخیره ساز نوبت دوم
 96. ارزیابی کیفی پروژه مخلوط ریزی، تسطیح مسیر وایمن سازی خط لوله - نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران یک مرحله ای,ارزیابی کیفی پروژه مخلوط ریزی، تسطیح مسیر وایمن سازی خط لوله - نوبت دوم
 97. مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر
 98. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه اردبیل
 99. مزایده انواع قاب گوشی لب تابی ... / مزایده انواع قاب گوشی لب تابی ...
 100. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 109.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 109.56متر
 101. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شرقی طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شرقی طبقه چهارم
 102. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری 83.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری 83.41متر
 103. مزایده تندر 90 مشکی متالیک / مزایده تندر 90 مشکی متالیک
 104. مناقصه پروژه برون سپاری برخی از فعالیت ها از قبیل نگهبانی- سیمبانی، رانندگی ...تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه برون سپاری برخی از فعالیت ها از قبیل نگهبانی- سیمبانی، رانندگی ...تجدید - نوبت دوم
 105. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 294.76مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 294.76مترمربع
 106. تجدید فراخوان پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، تجدید فراخوان پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری نوبت دوم
 107. آگهی فراخوان پیمانکار اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای حیدرعلی فاضلی... / آگهی فراخوان پیمانکار، فراخوان پیمانکار اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای حیدرعلی فاضلی...
 108. مزایده بهره برداری از غرفات بازار گیاهان داروئی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از غرفات بازار گیاهان داروئی - نوبت د وم
 109. مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی شهرداری نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی شهرداری نوبت سوم
 110. مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم
 111. مزایده مغازه به مساحت 27.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 27.50متر نوبت اول
 112. مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمی 1610متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمی 1610متر
 113. مزایده منزل مسکونی 254 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی 254 متر
 114. مزایده ششدانگ یکباب خانه 182متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 182متر
 115. مزایده یک دستگاه سواری پژو پرشیا / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو پرشیا
 116. مزایده یک قطعه زمین مشجر مساحت 238متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشجر مساحت 238متر
 117. مزایده ششدانگ زمین با عرصه 420متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با عرصه 420متر
 118. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه
 119. مزایده اپارتمان به مساحت 244.87متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 244.87متر
 120. مزایده ملک به شماره پلاک 358 فرعی از 16 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 358 فرعی از 16 اصلی
 121. مزایده مغازه به مساحت 17.68متر / مزایده,مزایده مغازه به مساحت 17.68متر
 122. آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری سیمینه - نوبت دوم / آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری سیمینه - نوبت دوم
 123. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز
 124. فراخوان مناقصه تعویض پوشش سرجوشهای خط لوله سوم سراسری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعویض پوشش سرجوشهای خط لوله سوم سراسری ... نوبت دوم
 125. مزایده حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی تجدید
 126. فراخوان مناقصه مطالعات و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مطالعات و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی...
 127. مناقصه عملیات جمع آوری و حمل و دفن زباله ، رفت و روب خیابانها .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری و حمل و دفن زباله ، رفت و روب خیابانها ...
 128. مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی مشاع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی مشاع نوبت دوم
 129. مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی مقدار 84.000متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی مقدار 84.000متر
 130. مناقصه اجرای اسکلت (سازه بتنی ) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اسکلت (سازه بتنی ) نوبت دوم
 131. مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق...نوبت دوم
 132. فراخوان ,عملیات احداث مخازن - نوبت دوم / فراخوان عمومی , عملیات احداث مخازن - نوبت دوم
 133. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان
 134. مزایده ملک به مساحت 66.84متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 66.84متر
 135. فراخوان ارزیابی کیفی جهت انجام عملیات اجرای کاداستر و رفع تداخلات اراضی کشاورزی / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی جهت انجام عملیات اجرای کاداستر و رفع تداخلات اراضی کشاورزی
 136. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی
 137. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد
 138. مزایده لوازم خانگی / مزایده لوازم خانگی
 139. مزایده 4 قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک نوبت اول
 140. مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 820.84متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 820.84متر
 141. مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی از 33 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1332 فرعی از 33 اصلی
 142. مزایده دستگاه جوش اینورتر / مزایده دستگاه جوش اینورتر
 143. مزایده خودرو پیکان وانت 1600 رنگ سفید روغنی / مزایده خودرو پیکان وانت 1600 رنگ سفید روغنی
 144. مناقصه پاکسازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله / مناقصه , مناقصه پاکسازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله
 145. آگهی مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث مسجد شهرک کارگاهی- نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث مسجد شهرک کارگاهی- نوبت دوم
 146. مناقصه خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری / اگهی مناقصه , مناقصه مناقصه خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری
 147. مناقصه عمومی خرید یک دستگاه سیستم عیب یابی کامل کابل با متعلقات- نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خرید یک دستگاه سیستم عیب یابی کامل کابل با متعلقات- نوبت دوم
 148. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری
 149. مزایده ششدانگ زمین مساحت 7000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7000متر
 150. مناقصه تعریض محور آبسرد.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعریض محور آبسرد....
 151. مزایده سهام / مزایده سهام
 152. مزایده سواری پژو 405 / مزایده سواری پژو 405
 153. مزایده ملک به مساحت 56.25متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 56.25متر
 154. مزایده پلاک ثبتی مساحت 123.52متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 123.52متر
 155. مزایده خودرو سواری سمند تیپ ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری سمند تیپ ال ایکس
 156. فراخوان تعمیرات خط لوله 56 اینچ دوم سراسری با روش اسیلوگذاری- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیرات خط لوله 56 اینچ دوم سراسری با روش اسیلوگذاری- نوبت دوم
 157. فراخوان خرید 55000 متر لوله پلی اتیلن PE100-PN10- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید 55000 متر لوله پلی اتیلن PE100-PN10- نوبت دوم
 158. مناقصه قطعات یدکی شیرآلات KENT- نوبت دوم / مناقصه قطعات یدکی شیرآلات KENT- نوبت دوم
 159. مزایده فروش شش دستگاه واحد مسکونی از پلاکهای ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش شش دستگاه واحد مسکونی از پلاکهای ثبتی نوبت دوم
 160. مناقصه انجام خدمات (نظافتی و نگهداری فضای سبز) / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات (نظافتی و نگهداری فضای سبز)
 161. مناقصه خدمات تعمیرات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تعمیرات
 162. مزایده 25 صدم دانگ مشاع از ششدانگ از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 25 صدم دانگ مشاع از ششدانگ از پلاک ثبتی
 163. مزایده یکباب مغازه به مساحت 41.98متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 41.98متر نوبت اول
 164. مزایده ملک ثبتی فرعی 307 از 77 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ثبتی فرعی 307 از 77 اصلی نوبت دوم
 165. مناقصه پروژه ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه فاضلاب / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه پروژه ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه فاضلاب
 166. تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی- نوبت دوم / تجدید مناقصه ، خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی- نوبت دوم
 167. مناقصه خرید ملزومات بسته بندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ملزومات بسته بندی
 168. مناقصه تامین فریزر درایر (تولیدی، صنعتی) / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه تامین فریزر درایر (تولیدی، صنعتی)
 169. فراخوان مزایده اجاره چایخانه مجتمع جهانگردی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره چایخانه مجتمع جهانگردی
 170. فراخوان مناقصه عملیات اجرای کلکتور اصلی خط انتقال - قطعه دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه عملیات اجرای کلکتور اصلی خط انتقال - قطعه دوم
 171. فراخوان و مناقصه عملیات اجرایی بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, فراخوان و مناقصه عملیات اجرایی بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم
 172. مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا - نوبت دوم
 173. مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی
 174. مناقصه تامین مراقبتهای اولیه سلامت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مراقبتهای اولیه سلامت
 175. مناقصه واگذاری خودرو سواری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خودرو سواری و ...
 176. مناقصه عمومی خدمات عمومی و منشیگری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات عمومی و منشیگری
 177. مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و آماده سازی زمین نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و آماده سازی زمین نوبت دوم
 178. مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرها / ​آگهی مناقصه خرید یک مرحله ای فشرده,مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرها
 179. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 73.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 73.82متر
 180. مناقصه تامین ACTIVATED CARBONCG-2 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین ACTIVATED CARBONCG-2 نوبت دوم
 181. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، عوامل پروازی و زیرساختهای تاسیسات- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، عوامل پروازی و زیرساختهای تاسیسات- نوبت دوم
 182. مزایده یک واحد کانکس / آگهی مزایده , مزایده یک واحد کانکس
 183. فراخوان طراحی LAYOUT و.... / فراخوان ، فراخوان طراحی LAYOUT و....
 184. مزایده صددرصد سهام شرکت ماهی کارون -96.2.14 / آگهی مزایده, مزایده صددرصد سهام شرکت ماهی کارون -96.2.14
 185. مناقصه انواع رنگ و لاک و.... / مناقصه ، مناقصه انواع رنگ و لاک و....
 186. مناقصه عملیات جابجایی ، طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه مخزن ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات جابجایی ، طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه مخزن ... نوبت دوم
 187. مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق
 188. فراخوان عملیات اجرایی احداث پایانه پرداخت خسارت اتومبیل خود نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی احداث پایانه پرداخت خسارت اتومبیل خود نوبت دوم
 189. مناقصه تهیه و تامین تعداد 15 دستگاه خودروی سواری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تهیه و تامین تعداد 15 دستگاه خودروی سواری
 190. مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب
 191. مزایده سواری پژو اردی / مزایده, مزایده سواری پژو اردی
 192. مزایده پلاک ثبتی 475 فرعی از 50 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 475 فرعی از 50 اصلی مرحله اول
 193. مزایده واگذاری یک باب خانه موقوفه آمنه زرین جلوه و.... - نوبت دوم / مزایده ، مزایده واگذاری یک باب خانه موقوفه آمنه زرین جلوه و.... - نوبت دوم
 194. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 22300متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 22300متر نوبت دوم
 195. مزایده یک دستگاه آبخوری و.... / مزایده, مزایده یک دستگاه آبخوری و....
 196. مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله -نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله -نوبت دوم
 197. حراج انواع خودرو وانت واستیشن تویاتا لندکروز / آگهی حراج حضوری, حراج انواع خودرو وانت واستیشن تویاتا لندکروز
 198. مناقصه خرید حدود 120 تن کنسانتره خوراک آبزیان / مناقصه ، خرید حدود 120 تن کنسانتره خوراک آبزیان
 199. مزایده سند پلاک 131 فرعی بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده سند پلاک 131 فرعی بخش سه سبزوار
 200. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240 متر
 201. مزایده زمینی مشجر به مساحت 471متر / مزایده,مزایده زمینی مشجر به مساحت 471متر
 202. مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان
 203. مزایده منزل مسکونی مساحت 816.50متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 816.50متر
 204. مزایده یک چرخ گوشت الکتروکار / مزایده , مزایده یک چرخ گوشت الکتروکار
 205. مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان / مزایده , مزایده یک دستگاه

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...