اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.3 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.3 در سایت

 1. مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی نوبت دوم
 2. مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند
 3. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 5615 مساحت 1008متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 5615 مساحت 1008متر
 4. مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان نوبت دوم
 5. مزایده فروش یکدستگاه کامیون باری ایسوز / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون باری ایسوز
 6. مزایده زمین و اپارتمان مساحت 224.29 و 74.20متر / مزایده,مزایده زمین و اپارتمان مساحت 224.29 و 74.20متر
 7. مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 724.58متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 724.58متر
 8. مناقصه انجام امور حمل و نقل ، امور خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور حمل و نقل ، امور خدماتی نوبت دوم
 9. مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیان 384متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیان 384متر
 10. مزایده خودرو / مزایده , مزایده خودرو
 11. مزایده مقدار 32/269 مترمکعب از گرده بینه های راش 96.02.3 / مزایده عمومی , مزایده مقدار 32/269 مترمکعب از گرده بینه های راش 96.02.3
 12. فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب
 13. مناقصه اجری آسفالت معابر شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجری آسفالت معابر شهری - نوبت دوم
 14. مزایده رستوران مرکز رفاهی فرهنگیان شوشتر- نوبت دوم / مزایده , مزایده رستوران مرکز رفاهی فرهنگیان شوشتر - نوبت دوم
 15. مزایده پلاکهای 60 و 59 فرعی از سی و یک اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای 60 و 59 فرعی از سی و یک اصلی
 16. مناقصه زیرسازی و آسفالت سطح شهر - نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت سطح شهر - نوبت اول چاپ دوم
 17. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی کادر .... / مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی کادر ....
 18. ارزیابی کیفی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیکی (آب و گاز) منازل، ادارات و اماکن - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیکی (آب و گاز) منازل، ادارات و اماکن - نوبت دوم
 19. مناقصه واگذاری کارهای خدماتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کارهای خدماتی
 20. مناقصه نظافت ، نگهداری از فضای سبز ، نگهبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نظافت ، نگهداری از فضای سبز ، نگهبانی
 21. مزایده تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق چهار گانه شهرداری - نوبتدوم / آگهی مزایده ,مزایده تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق چهار گانه شهرداری - نوبت دوم
 22. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار حهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی نوبت چهارم / مناقصه عمومی , فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار حهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی نوبت چهارم
 23. آگهی فراخوان عمومی تامین بخشی از خدمات مورد نیاز دستگاههای حفاری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی تامین بخشی از خدمات مورد نیاز دستگاههای حفاری نوبت دوم
 24. مناقصه واگذاری تولید و تخلیه محصولات سمنت پلاست / مناقصه , مناقصه واگذاری تولید و تخلیه محصولات سمنت پلاست
 25. مناقصه واگذاری کلیه امور مرتبط با نگهداری ماشین آلات سنگین / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مرتبط با نگهداری ماشین آلات سنگین
 26. آگهی مناقصه عمومی خرید غذای پرسنل نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید غذای پرسنل نوبت دوم
 27. فراخوان فروش 110000 کیلوگرم کنتور و رکولاتور اسقاطی / آگهی فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش 110000 کیلوگرم کنتور و رکولاتور اسقاطی
 28. مناقصه خرید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه 137
 29. مناقصه احداث فاز اول جاده ورودی مجموعه تفریحی توریستی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه احداث فاز اول جاده ورودی مجموعه تفریحی توریستی.... - نوبت دوم
 30. مزایده واگذاری ایستگاههای اتوبوسرانی - نوبت چهارم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ایستگاههای اتوبوسرانی - نوبت چهارم
 31. فراخوان سرمایه گذار برای نصب تلویزیون شهری / آگهی فراخوان , فراخوان سرمایه گذار برای نصب تلویزیون شهری
 32. فراخوان مناقصه ده دستگاه خودروی استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه ده دستگاه خودروی استیجاری
 33. مزایده 110 سهم مشاع از 260 سهم پلاک 128 فرعی / مزایده,مزایده 110 سهم مشاع از 260 سهم پلاک 128 فرعی
 34. مزایده سرویس چینی / مزایده,مزایده سرویس چینی
 35. مزایده کابل افشان ، کابل مفتولی ، کابل آلومینیومی / مزایده, مزایده کابل افشان ، کابل مفتولی ، کابل آلومینیومی
 36. مزایده 60 سهم مشاع از 260 سهم پلاک صد و بیست و هشت فرعی / مزایده,مزایده 60 سهم مشاع از 260 سهم پلاک صد و بیست و هشت فرعی
 37. مزایده پلاک ثبتی 134 فرعی از سی اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 134 فرعی از سی اصلی
 38. مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل 96.2.2 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل 96.2.2
 39. مزایده ششدانگ پلاک شماره 5836 فرعی از شش اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 5836 فرعی از شش اصلی
 40. مزایده ششدانگ زمین عرصه 252متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 252متر
 41. مناقصه خرید میز و نیمکت و صندلی دانش آموزی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید میز و نیمکت و صندلی دانش آموزی
 42. مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم
 43. مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم
 44. ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مهمانسرای بی بی حکمیه نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مهمانسرای بی بی حکمیه نوبت دوم
 45. مزایده فروش 8 شاخه آهن زنبوری... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 8 شاخه آهن زنبوری...
 46. مزایده دو باب منزل و یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب منزل و یکباب مغازه نوبت اول
 47. مزایده مغازه لوستر فروشی و یکباب اپارتمان / مزایده,مزایده مغازه لوستر فروشی و یکباب اپارتمان
 48. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان مساحت 510متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان مساحت 510متر
 49. مزایده یکباب منزل مسکونی متراژ 350متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی متراژ 350متر
 50. مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید روغنی / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید روغنی
 51. مزایده ده من باغ انگوری تجدید / مزایده,مزایده ده من باغ انگوری تجدید
 52. مزایده 2.5 سهم مشاع از 11 سهم باقیمانده پلاک 1259 اصلی / مزایده,مزایده 2.5 سهم مشاع از 11 سهم باقیمانده پلاک 1259 اصلی
 53. مزایده منزل مسکونی عرصه مجموعا سیصد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه مجموعا سیصد متر
 54. مزایده شامل 81 قلم انواع لوله و اتصالات / مزایده,مزایده شامل 81 قلم انواع لوله و اتصالات
 55. مزایده ششدانگ منزل مسکونی 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 150 متر
 56. مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 455.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 455.86متر
 57. مناقصه خدمات کامپکت ضایعات (پرس ورق های ضایعاتی) و ... / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات کامپکت ضایعات (پرس ورق های ضایعاتی) و ...
 58. مزایده واگذاری ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی
 59. مناقصه تهیه و مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی / مناقصه , مناقصه تهیه و مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی
 60. مناقصه انجام عملیات تهیه مواد اولیه غذایی ، طبخ و سرویس دهی خدماتی رستوران ها / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات تهیه مواد اولیه غذایی ، طبخ و سرویس دهی خدماتی رستوران ها
 61. مناقصه تهیه و سرو غذای پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و سرو غذای پرسنل
 62. مزایده واگذاری به اجاره 2 سوله در پارکینگ خلیج فارس / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره 2 سوله در پارکینگ خلیج فارس
 63. مزایده پلاک ثبتی متراژ 4020مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی متراژ 4020مترمربع
 64. مناقصه عملیات احداث بازار میوه و تره بار قلمستان / مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث بازار میوه و تره بار قلمستان
 65. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 22 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 22 تفکیکی
 66. مزایده ساختمان هشت طبقه / مزایده, مزایده ساختمان هشت طبقه
 67. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه دانشگاه / مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه دانشگاه
 68. مناقصه احداث شبکه حدفصل دوراهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه حدفاصل دوراهی
 69. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری واقع در بوستان نماز / آگهی مزایده عمومی کتبی , آگهی مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری واقع در بوستان نماز
 70. مناقصه جدولگذاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه جدولگذاری نوبت دوم
 71. مزایده 14 سهم از 18 سهم یک دانگ از ششدانگ واحد مسکونی / مزایده,مزایده 14 سهم از 18 سهم یک دانگ از ششدانگ واحد مسکونی
 72. مزایده یک قطعه زمین مساحت 610.22متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 610.22متر
 73. مناقصه پروژه احداث پارک واقع در باغ فرحبخش آمل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه احداث پارک واقع در باغ فرحبخش آمل - نوبت دوم
 74. مزایده ششدانگ زمین بصورت کارخانه قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت کارخانه قطعه دوم تفکیکی
 75. مناقصه کلیه امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای,مناقصه کلیه امور خدماتی
 76. مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز
 77. مزایده ملک پلاک ثبتی بخش یک گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش یک گرگان نوبت دوم
 78. مزایده یکباب مغازه نوساز بخش دو اهواز نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه نوساز بخش دو اهواز نوبت دوم
 79. مزایده سه دانگ مشاع از یک واحد پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک واحد پلاک ثبتی نوبت دوم
 80. مزایده ششدانگ اپارتمان 142.19متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 142.19متر نوبت اول
 81. مزایده یک دستگاه کامیون بنز تیپ ال / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون بنز تیپ ال
 82. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک
 83. مناقصه DRILL PIPE نوبت اول / مناقصه , مناقصه DRILL PIPE نوبت اول
 84. مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی نوبت دوم
 85. مناقصه ساخت نرده پلهای بزرگ، تعمیرات جانپناه .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت نرده پلهای بزرگ، تعمیرات جانپناه .... نوبت دوم
 86. مناقصه خرید 60 تن انواع آهن آلات / مناقصه خرید 60 تن انواع آهن آلات
 87. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی
 88. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 106.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 106.05متر
 89. مزایده اپارتمان به مساحت 98.87مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 98.87مترمربع
 90. مزایده اپارتمان به مساحت 95.84مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 95.84مترمربع
 91. مزایده شماره 09123264024 / مزایده, مزایده شماره 09123264024
 92. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 115.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 115.38متر
 93. مزایده سواری هیوندایی ازرا / مزایده, مزایده سواری هیوندایی ازرا
 94. مزایده ششدانگ زمین 144.65مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 144.65مترمربع نوبت اول
 95. مزایده یک فقره امتیاز خط تلفن همراه اول .... / مزایده, مزایده یک فقره امتیاز خط تلفن همراه اول ....
 96. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین سیصد متر
 97. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 600.10مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 600.10مترمربع نوبت دوم
 98. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز آرامستان ها / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز آرامستان ها
 99. مزایده عرصه های تعرفه شده دو قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده عرصه های تعرفه شده دو قطعه زمین زراعی
 100. مناقصه خرید و حمل و پخش مکانیزه آسفالت و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و پخش مکانیزه آسفالت و ... نوبت دوم
 101. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 209 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 209 متر
 102. مناقصه خرید انواع کابل مسی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کابل مسی
 103. مزایده یخچال ایستاده / آگهی مزایده اموال توقیفی؟,مزایده یخچال ایستاده
 104. مناقصه خرید کسری لوله ها و اتصالات / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کسری لوله ها و اتصالات
 105. مزایده فروش دام مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش دام مازاد
 106. فراخوان99 دستگاه انواع خودرو با راننده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان99 دستگاه انواع خودرو با راننده
 107. مناقصه تکمیل ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تکمیل ساختمان اداری
 108. مزایده یک دستگاه پرس 300 تن هیدرولیک / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس 300 تن هیدرولیک
 109. تجدید فراخوان خرید 3 دستگاه آسانسور نوبت دوم / آگهی فراخوان, تجدید فراخوان خرید 3 دستگاه آسانسور نوبت دوم
 110. مزایده سالن بدنسازی / مزایده، مزایده سالن بدنسازی
 111. مزایده فروش مالکیت تعدادی از املاک سطح شهر / مزایده,مزایده فروش مالکیت تعدادی از املاک سطح شهر
 112. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 113. مناقصه اجرای اسکلت (سازه بتنی ) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اسکلت (سازه بتنی )
 114. مناقصه خدمات عمومی فرودگاه اراک نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی فرودگاه اراک نوبت دوم
 115. مناقصه مناقصه خرید کنتور سه فاز ثانویه طرح فهام / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مناقصه خرید کنتور سه فاز ثانویه طرح فهام
 116. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور اداری.. تجدید / آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور اداری.. تجدید
 117. مزایده مدیریت راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری کشتارگاه دامی / آگهی مزایده , مزایده مدیریت راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری کشتارگاه دامی
 118. مناقصه احداث پروژه ساختمان ستاد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پروژه ساختمان ستاد
 119. مزایده ملک اعیان 185 متر کاربری تجاری / مزایده,مزایده ملک اعیان 185 متر کاربری تجاری
 120. مزایده ششدانگ هفت دستگاه اپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ هفت دستگاه اپارتمان نوبت دوم
 121. مزایده ششدانگ ملک مشاع عرصه 222مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع عرصه 222مترمربع
 122. مناقصه اجرای میدان ورودی شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای میدان ورودی شهر تجدید
 123. مناقصه بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین 96/2/3 / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین 96/2/3
 124. فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF
 125. مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی - نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی - نوبت دوم
 126. مزایده واگذاری اجاره مغازه های ایستگاه 96.2.3 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مغازه های ایستگاه 96.2.3
 127. مزایده اتومبیل سواری پژو 206 / مزایده اتومبیل سواری پژو 206
 128. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.94متر
 129. مزایده یکباب خانه عرصه 481.36مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 481.36مترمربع
 130. مزایده ملک بخش 13 مشهد / مزایده,مزایده ملک بخش 13 مشهد
 131. چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی / چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی
 132. مناقصه امور مربوط به واگذاری امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور مربوط به واگذاری امور خدماتی
 133. مزایده فروش بخشی از محصولات سردرختی / آگهی مزایده,مزایده فروش بخشی از محصولات سردرختی
 134. مزایده اجاره کارخانه تولید گرانول صابون / آگهی مزایده,مزایده اجاره کارخانه تولید گرانول صابون
 135. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری ایستگاه ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری ایستگاه ها
 136. مناقصه خرید داده های اندازه گیری شده ذرات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید داده های اندازه گیری شده ذرات
 137. مناقصه امور خدمات و حفاظت فیزیکی به صورت حجمی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و حفاظت فیزیکی به صورت حجمی نوبت دوم
 138. مناقصه خرید دو دستگاه اندازه گیری کربن سیاه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دو دستگاه اندازه گیری کربن سیاه
 139. مزایده فروش14 واحد ملک اداری انبار زمین و سردخانه / مزایده,مزایده فروش14 واحد ملک اداری انبار زمین و سردخانه
 140. مناقصه تامین سرویس حمل و نقل کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین سرویس حمل و نقل کارکنان نوبت دوم
 141. مناقصه پروژه تهیه و پخش آسفالت میدان امام رضا ع و معابر سطح شهر ...نوبت دوم / مناقصه پروژه تهیه و پخش آسفالت میدان امام رضا ع و معابر سطح شهر ...نوبت دوم
 142. مناقصه احداث ساختمان شعبه کوی طلاب / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان شعبه کوی طلاب
 143. مزایده فروش انواع خودرو سواری و ... / مزایده عمومی , مزایده فروش انواع خودرو سواری و ...
 144. شناسایی پیمانکاران تامین کالا و خدمات / شناسایی پیمانکاران تامین کالا و خدمات
 145. تجدید مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شرب شهر آران و بیدگل نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شرب شهر آران و بیدگل نوبت دوم
 146. تجدید مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شهرهای نیاسر , قمصر , مشکات .... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آب شهرهای نیاسر , قمصر , مشکات ....نوبت دوم
 147. مناقصه روسازی مسیر دسترسی به سایت های VTS لارک , قشم ( هلر , لافت , بصیرا 96.02.3 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه روسازی مسیر دسترسی به سایت های VTS لارک , قشم ( هلر , لافت , بصیرا 96.02.3
 148. مناقصه ​سبزی منجمد .... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ​سبزی منجمد و.... نوبت دوم
 149. مناقصه عملیات احیاء خاک سرباره کوره ذوب شمس آلومینیوم خود / مناقصه,مناقصه عملیات احیاء خاک سرباره کوره ذوب شمس آلومینیوم خود
 150. مزایده یک دستگاه خودرو خود / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو خود
 151. مزایده عمومی نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار اراک / مزایده عمومی، مزایده عمومی نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار اراک
 152. مزایده واگذاری غرفه های تجاری خود / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه های تجاری خود
 153. مزایده واگذاری تعداد 33 غرفه و فضای تجاری خود / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعداد 33 غرفه و فضای تجاری خود
 154. مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ ایران خودرو / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ ایران خودرو
 155. مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ محمد شهر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ محمد شهر
 156. مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه ها و قطارهای مترو / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه ها و قطارهای مترو
 157. خلاصه مزایده فروش 200 مترمکعب تخته نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده,مزایده فروش 200 مترمکعب تخته نوبت دوم
 158. مناقصه احداث فرهنگسرای قرانی در شهرک کهنز نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث فرهنگسرای قرانی در شهرک کهنز نوبت دوم
 159. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نوبت دوم
 160. تجدید مناقصه اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو و فرعی پراکنده ناحیه فاضلابگیر C نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو و فرعی پراکنده ناحیه فاضلابگیر C نوبت دوم
 161. مناقصه سرویس و نگهداری-تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه سرویس و نگهداری-تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی
 162. مزایده ششدانگ اعیانی یک واحد نیمه کاره صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک واحد نیمه کاره صد متر نوبت اول
 163. مناقصه انجام اصلاح و بازسازی و رفع نشتی سقف / مناقصه عمومی, مناقصه انجام اصلاح و بازسازی و رفع نشتی سقف
 164. مناقصه خریداری 22 قلم میوه ، سبزی و صیفی جات مصرفی مورد نیاز 96.2.3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 22 قلم میوه ، سبزی و صیفی جات مصرفی مورد نیاز 96.2.3
 165. مناقصه تامین 4 دستگاه لودر تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین 4 دستگاه لودر تجدید
 166. تجدید مناقصه سه دستگاه بانورکس OPG - نوبت دوم / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه سه دستگاه پانورکس OPG - نوبت دوم
 167. مزایده فروش اقلام مازاد شامل شیرآلات، لوله و ... / آگهی مزایده عمومی و کتبی, مزایده فروش اقلام مازاد شامل شیرآلات، لوله و ...
 168. مزایده فروش هفت دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش هفت دستگاه خودرو
 169. فراخوان انتخاب مشاور برای انجام مطالعات- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان انتخاب مشاور برای انجام مطالعات- نوبت دوم
 170. مناقصه لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره- نوبت دوم
 171. مزایده فروش چراغ لاک پشتی اسقاط و ...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش چراغ لاک پشتی اسقاط و ...نوبت دوم
 172. مناقصه احداث آلاچیق (آرامگاه خانوادگی) / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث آلاچیق (آرامگاه خانوادگی)
 173. فراخوان عملیات رنگ آمیزی جداول و پارک های سطح شهر / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات رنگ آمیزی جداول و پارک های سطح شهر
 174. فراخوان عملیات احداث ایستگاه دوم ساختمان آتش نشانی / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات احداث ایستگاه دوم ساختمان آتش نشانی
 175. مناقصه تهیه مصالح، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب و ...نوبت دوم
 176. فراخوان عملیات احداث ساختمان نمازخانه و سرویس بهداشتی / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات احداث ساختمان نمازخانه و سرویس بهداشتی
 177. مزایده خودرو پارس / مزایده خودرو پارس
 178. مزایده یک دستگاه سیلندر لوله پولیکا / مزایده یک دستگاه سیلندر لوله پولیکا
 179. تجدید مناقصه لوله پلی اتیلن سایز 630 م م ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن سایز 630 م م ...
 180. مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه سه 147.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه سه 147.28متر
 181. مزایده واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان تجدید / مزایده ، مزایده واگذاری اجاره داروخانه بیمارستان تجدید
 182. آگهی مناقصه عمومی خرید رب گوجه ..... / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی رب گوجه .....
 183. مزایده 1500 متر سرامیک آریا آبی رنگ / مزایده,مزایده 1500 متر سرامیک آریا آبی رنگ
 184. مزایده یک قطعه ملک مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت دویست متر
 185. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206
 186. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شامل 5 باب مغازه 47.61متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شامل 5 باب مغازه 47.61متر
 187. مزایده ساختمان به شماره اجرایی 940318 نوبت سوم / مزایده,مزایده ساختمان به شماره اجرایی 940318 نوبت سوم
 188. مزایده ملک مساحت دو و نیم هکتار مشاع از 15 هکتار مشاع زمین / مزایده,مزایده ملک مساحت دو و نیم هکتار مشاع از 15 هکتار مشاع زمین
 189. مزایده کپسول هوا .... / مزایده, مزایده کپسول هوا ....
 190. مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2368 فرعی از 123 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2368 فرعی از 123 اصلی
 191. مزایده یک قطعه زمین صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صد و هفتاد متر
 192. مناقصه خدمات نگهبانی پستهای جدیدالاحداث / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهبانی پستهای جدیدالاحداث
 193. مزایده قطعه زمین مساحت 330مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 330مترمربع
 194. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.80متر
 195. مزایده یک قطعه زمین مساحت 550 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 550 متر
 196. مزایده ملک به مساحت یک هکتار مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت یک هکتار مرحله اول
 197. مزایده پلاک به مساحت 100.71مترمربع / مزایده,مزایده پلاک به مساحت 100.71مترمربع
 198. مزایده منزل مسکونی عرصه 811 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 811 متر
 199. مزایده پلاک ثبتی مساحت 188متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 188متر نوبت دوم
 200. مزایده یک د

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...