اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.16 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.16 در سایت

 1. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و لکه گیری و روکش آسفالت
 2. مناقصه خرید لوازم بهداشتی از قبیل پوشینه / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم بهداشتی از قبیل پوشینه
 3. کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی / کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی
 4. چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی / چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
 5. کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری / کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری
 6. دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری / دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
 7. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی / سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
 8. مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی و حرکتی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی و حرکتی
 9. کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین مهندسی / کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین مهندسی
 10. سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار / سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار
 11. سومین کنفرانس سالانه و راهکارهای ملی صنعتی و مهندسی مکانیک / سومین کنفرانس سالانه و راهکارهای ملی صنعتی و مهندسی مکانیک
 12. دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری / دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری
 13. نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری / نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری
 14. مناقصه بکارگیری تعداد 12 دستگاه تانکر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بکارگیری تعداد 12 دستگاه تانکر
 15. مناقصه نگهداری و ترمیم سیستم گرمایش و سرمایشی / مناقصه نگهداری و ترمیم سیستم گرمایش و سرمایشی
 16. مزایده واگذاری واحدهای تجاری / آگهی مزایده,مزایده واگذاری واحدهای تجاری
 17. مزایده واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسایل بازی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری واحدهای تجاری ، محل استقرار وسایل بازی
 18. مناقصه واگذاری عملیات عمرانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات عمرانی
 19. مناقصه اجرای بلوار صلاح الدین ایوبی / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای بلوار صلاح الدین ایوبی
 20. مناقصه اجرای دیوار ساحلی بصورت تهیه مصالح / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای دیوار ساحلی بصورت تهیه مصالح
 21. تجدید مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر
 22. مناقصه واگذاری عملیات برداشت زباله، رفت و روب و تنظیف معابر مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات برداشت زباله، رفت و روب و تنظیف معابر مرحله دوم
 23. مزایده ملک عرصه و اعیانی بصورت سه طبقه 114متر / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیانی بصورت سه طبقه 114متر
 24. مزایده ملک اپارتمان کاربری خدماتی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک اپارتمان کاربری خدماتی نوبت دوم
 25. مزایده یکباب اپارتمان مشاعی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مشاعی بخش 5 تبریز
 26. مزایده سرقفلی مغازه به مساحت سیزده متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه به مساحت سیزده متر
 27. مزایده ملک با عرصه هفتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه هفتاد متر نوبت اول
 28. مزایده ملک مسکونی عرصه 98.5متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 98.5متر
 29. فراخوان مناقصه عملیات کابل کشی خاکی و کانالی فیبر / آگهی فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه عملیات کابل کشی خاکی و کانالی فیبر
 30. مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی پلاک ثبتی نوبت دوم
 31. مزایده ملک پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت دوم
 32. مزایده یک قطعه زمین عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه سیصد متر
 33. مزایده فروش یک دستگاه باسکول فروشگاهی و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه باسکول فروشگاهی و ...
 34. مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون و ...
 35. تجدید مناقصه واگذاری تعویض سیم با کابل خودنگهدار / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه واگذاری تعویض سیم با کابل خودنگهدار
 36. فراخوان خرید ، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی ایرانی تجدید / آگهی فراخوان,فراخوان خرید ، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی ایرانی تجدید
 37. مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان نوبت دوم
 38. فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن و فولادی / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن و فولادی
 39. مزایده فروش املاک به موجب پرونده 870046 نوبت اول / مزایده,مزایده فروش املاک به موجب پرونده 870046 نوبت اول
 40. آگهی مناقصه اجرای آبرو و اصلاح ورودی معابر / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای آبرو و اصلاح ورودی معابر
 41. مزایده مازاد پلاک ثبتی مساحت 121.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی مساحت 121.2متر نوبت اول
 42. مناقصه امور خدماتی نظیر امور نظافت- خدمات اداری و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی نظیر امور نظافت- خدمات اداری و ... نوبت دوم
 43. مزایده مقدار 50.000متر مربع پلاک ثبتی سی فرعی / مزایده,مزایده مقدار 50.000متر مربع پلاک ثبتی سی فرعی
 44. آگهی مزایده یک قطعه زمین زراعتی ، یک دستگاه موتورسیکلت... / آگهی مزایده ،آگهی مزایده یک قطعه زمین زراعتی ، یک دستگاه موتورسیکلت...
 45. مزایده منزل مسکونی 128.80متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی 128.80متر
 46. مزایده سند مالکیت به مقدار 46.33مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده سند مالکیت به مقدار 46.33مترمربع نوبت دوم
 47. مزایده سند مالکیت به مقدار 5000مترمربع / مزایده,مزایده سند مالکیت به مقدار 5000مترمربع
 48. مزایده پلاک ثبتی به شماره 1982 اصلی بخش 12 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1982 اصلی بخش 12 یزد
 49. مزایده ششدانگ ملک به کلاسه 950601 الف / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به کلاسه 950601 الف
 50. مناقصه ایاب ذهاب مامورین سیر و حرکت / دعوت به پیشنهاد قیمت مناقصه , مناقصه ایاب ذهاب مامورین سیر و حرکت
 51. مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم الکتریکی و...- نوبت دوم / مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم الکتریکی و...- نوبت دوم
 52. مزایده اجاره یکساله پارکینگ طبقاتی کارون اهواز / مزایده اجاره یکساله پارکینگ طبقاتی کارون اهواز
 53. مناقصه خرید و نصب و اجرای سوله / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب و اجرای سوله
 54. مناقصه خرید مصالح زیرسازی خیابان ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح زیرسازی خیابان ها
 55. فراخوان تامین خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان / آگهی فراخوان عمومی با ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت یک مرحله ای,فراخوان تامین خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان
 56. فراخوان انجام خدمات مراقب دستگاه پالایش نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات مراقب دستگاه پالایش نوبت دوم
 57. تجدید فراخوان خدمات نگهبانی / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهبانی
 58. آگهی مزایده غیرحضوری واگذاری غرفه های کالا / آگهی مزایده غیرحضوری واگذاری غرفه های کالا
 59. مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اولویت دار روستایی خوزستان ... نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ پلاک مشاعی 161.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مشاعی 161.65متر
 61. آگهی فراخوان عمومی تامین بخشی از خدمات فنی تخصصی گل حفاری / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی تامین بخشی از خدمات فنی تخصصی گل حفاری
 62. مناقصه تامین نیروی انسانی واحد حراست و سایت اداری و کارگران تحت پوشش / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی واحد حراست و سایت اداری و کارگران تحت پوشش
 63. مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم الکتریکی و...نوبت دوم / مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم الکتریکی و...نوبت دوم
 64. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 372متر کاربری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 372متر کاربری کارگاهی
 65. مناقصه اجرای کارهای برقی (برق رسانی) به 11 مورد ایستگاه های TBS یا CNG / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کارهای برقی (برق رسانی) به 11 مورد ایستگاه های TBS یا CNG
 66. مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری (O&M) تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری (O&M) تجدید
 67. مزایده فروش تعدادی گاو شیری و تلیسه آبستن و ... 96.01.16 / مزایده, مزایده فروش تعدادی گاو شیری و تلیسه آبستن و ... 96.01.16
 68. مزایده واگذاری 4 پلاک زمین مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری 4 پلاک زمین مسکونی
 69. مزایده فروش و واگذاری تعداد یک دستگاه اتوبوس شهاب / آگهی مزایده, مزایده فروش و واگذاری تعداد یک دستگاه اتوبوس شهاب
 70. مناقصه خرید 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی نوبت دوم
 71. مزایده اجاره دو واحد دفتر شرکت مسافربری / آگهی مزایده ,مزایده اجاره دو واحد دفتر شرکت مسافربری
 72. مزایده واگذاری مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروها تجدید / مزایده , مزایده واگذاری مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروها تجدید
 73. مزایده فروش 4 قطعه زمین هر کدام دویست متر / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین هر کدام دویست متر
 74. مزایده ملک با عرصه 211.35متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 211.35متر نوبت دوم
 75. مزایده ملکی مشاعی بخش نه ثبت نکا نوبت اول / مزایده,مزایده ملکی مشاعی بخش نه ثبت نکا نوبت اول
 76. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی ... نوبت دوم
 77. مزایده دو قطعه زمین به کلاسه 930042 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به کلاسه 930042 نوبت دوم
 78. مزایده املاک شامل مغازه و پلاکهای ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل مغازه و پلاکهای ثبتی نوبت دوم
 79. مزایده ملک با عرصه 493.92مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 493.92مترمربع نوبت دوم
 80. مزایده فروش 204 جفت کفش پاشنه بلند / مزایده,مزایده فروش 204 جفت کفش پاشنه بلند
 81. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش نه
 82. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 175.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 175.60متر
 83. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.75متر
 84. مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 84.49متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 84.49متر
 85. فراخوان انتخاب پبمانکار فضای سبز / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان انتخاب پبمانکار فضای سبز
 86. فراخوان عملیات پاسخگویی 118 شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان عملیات پاسخگویی 118 شهرستان
 87. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، آزمایش و راه اندازی ایستگاه های پمپاژ / مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، آزمایش و راه اندازی ایستگاه های پمپاژ
 88. مزایده اجاره یک واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره یک واحد تجاری
 89. مناقصه تکمیل راه محور شاهدشهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل راه محور شاهدشهر
 90. مناقصه عملیات ممیزی املاک / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات ممیزی املاک
 91. مزایده اجاره واحدها / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره واحدها
 92. تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس
 93. مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر نوبت دوم
 94. مناقصه احداث دو باب ساختمان مسکونی تجاری / مناقصه احداث دو باب ساختمان مسکونی تجاری
 95. مناقصه اجرای پروژه های عمرانی / مناقصه اجرای پروژه های عمرانی
 96. مناقصه پروژه آسفالت معابر شهری ... / مناقصه پروژه آسفالت معابر شهری ...
 97. مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه مبارکه - چاپ دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مشترکین منطقه مبارکه - نوبت دوم
 98. فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه آنژیوگرافی / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه آنژیوگرافی
 99. اصلاحیه مناقصه خرید 24 دستگاه پست برق کمپکت / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خرید 24 دستگاه پست برق کمپکت
 100. مزایده 9.35 حبه از 36 حبه از 72 حبه اپارتمان / مزایده,مزایده 9.35 حبه از 36 حبه از 72 حبه اپارتمان
 101. مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 / مزایده فروش خودرو سواری پژو 405
 102. مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد
 103. مزایده فروش هشت قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین مسکونی
 104. مزایده نسبت به واگذاری سالن ورزشی / مزایده نسبت به واگذاری سالن ورزشی
 105. مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین مسکونی
 106. مزایده فروش 5 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین
 107. مزایده فروش 6 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 6 قطعه زمین مسکونی
 108. مزایده 13.26 حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده 13.26 حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه
 109. آگهی مناقصه طراحی و اجرای سیستم آبیاری / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه طراحی و اجرای سیستم آبیاری
 110. مزایده یکباب اپارتمان مساحت 87.25متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت 87.25متر
 111. مزایده 72 حبه از ششدانگ ملک مشاع / مزایده,مزایده 72 حبه از ششدانگ ملک مشاع
 112. مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه
 113. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو
 114. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست متر
 115. مزایده واگذاری 4 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین مسکونی
 116. مزایده املاک شامل زمین و یکباب واحد تجاری / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و یکباب واحد تجاری
 117. مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ...
 118. مناقصه واگذاری تهیه و نصب دکلهای سیستم نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تهیه و نصب دکلهای سیستم نظارت تصویری
 119. مزایده یک دستگاه خمیرگیری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خمیرگیری
 120. مزایده فروش سرامیک و ... / مزایده , مزایده فروش سرامیک و ...
 121. مزایده یکدستگاه تراش ساخت ماشین سازی تبریز / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه تراش ساخت ماشین سازی تبریز
 122. مزایده خودروی سواری سوناتا / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری سوناتا
 123. مزایده دو دستگاه کانکس و یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم / مزایده , مزایده دو دستگاه کانکس و یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم
 124. مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای 3150متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای 3150متر
 125. مزایده منزل مسکونی دو نبش عرصه 228.20متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو نبش عرصه 228.20متر
 126. مزایده دستگاه تست اسکناس و.... / مزایده, مزایده دستگاه تست اسکناس و....
 127. مزایده قطعه زمین سیزده تفکیکی 7.443.37متر نوبت سوم / مزایده,مزایده قطعه زمین سیزده تفکیکی 7.443.37متر نوبت سوم
 128. مزایده فروش خودروی سواری MVM مدل 1391 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی سواری MVM مدل 1391
 129. مزایده منزل مسکونی عرصه 360متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 360متر
 130. مناقصه زیرسازی و آسفالت ریزی (رویه) معابر سطح شهر سلماس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت ریزی (رویه) معابر سطح شهر سلماس
 131. مزایده اجاره تعدادی از املاک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره تعدادی از املاک نوبت دوم
 132. مناقصه لکه گیری، زیرسازی و آسفالت محل حفاریها در سطح شهر سلماس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری، زیرسازی و آسفالت محل حفاریها در سطح شهر سلماس
 133. مزایده ملک به مساحت 18941متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 18941متر نوبت اول
 134. مزایده سهم الارث ملک قولنامه ای اراضی قریه اسلاملو / مزایده,مزایده سهم الارث ملک قولنامه ای اراضی قریه اسلاملو
 135. مزایده فروش کامیون کمپرسی بنز / مزایده,مزایده فروش کامیون کمپرسی بنز
 136. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه
 137. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس
 138. مزایده مال مشاعی مساحت 249متر و 47 سانتی متر / مزایده,مزایده مال مشاعی مساحت 249متر و 47 سانتی متر
 139. مزایده ملک زمین خالصه 205.69متر / مزایده,مزایده ملک زمین خالصه 205.69متر
 140. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 78.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 78.95متر
 141. مزایده یک قطعه زمین 225.27مترمربع تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 225.27مترمربع تجدید
 142. مناقصه احداث خطوط دو مداره سوق تا لنده فاز 3 (پیمانی)... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خطوط دو مداره سوق تا لنده فاز 3 (پیمانی)... تجدید نوبت دوم
 143. مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات
 144. مزایده فروش زمین 676متر کاربری احداث مجموعه آبی / مزایده,مزایده فروش زمین 676متر کاربری احداث مجموعه آبی
 145. مزایده اجاره سالن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن ورزشی
 146. مزایده فروش ماشین آلات اسقاطی / مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات اسقاطی
 147. مزایده ششدانگ زمین مساحت 662.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 662.25متر
 148. مزایده پلاک ثبتی مساحت 397.75متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 397.75متر
 149. مزایده ملک به مساحت 256.6متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 256.6متر
 150. مزایده ملک با عرصه 984.45متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 984.45متر
 151. مزایده ملک مساحت 3450.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 3450.5متر نوبت دوم
 152. مزایده نه دستگاه چرخ خیاطی یونیکورن / مزایده نه دستگاه چرخ خیاطی یونیکورن
 153. مزایده یک قطعه زمین 1409.88متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 1409.88متر
 154. مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت معابر اصلی شهر.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت معابر اصلی شهر...
 155. مزایده یک دستگاه اتوبوس بنز شهری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتوبوس بنز شهری
 156. آگهی مزایده فروش خودروها / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش خودروها
 157. مزایده یک قطعه زمین مساحت 230متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 230متر
 158. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 286020مترمربع / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین 286020مترمربع
 159. مزایده ششدانگ یکباب خانه 634مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 634مترمربع
 160. مزایده یک قطعه باغ متروکه مساحت 650متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ متروکه مساحت 650متر
 161. مزایده یک قطعه باغ مساحت 2850متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2850متر
 162. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک 103.40متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک 103.40متر
 163. مزایده منزل مسکونی با متراژ شصت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با متراژ شصت متر
 164. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 آریان / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 آریان
 165. مزایده 566.3 هزارم از یک هشتم ششدانگ یکباب غرفه / مزایده,مزایده 566.3 هزارم از یک هشتم ششدانگ یکباب غرفه
 166. مزایده 2 دانگ و 545.8 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 2 دانگ و 545.8 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از اپارتمان
 167. مزایده ششدانگ ملک مغازه مساحت 19.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مغازه مساحت 19.30متر
 168. مزایده واگذاری 5 قطعه زمین حراج حضوری / مزایده,مزایده واگذاری 5 قطعه زمین حراج حضوری
 169. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 61.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 61.15متر
 170. مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 متر
 171. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی
 172. مزایده تعداد 12 عدد ستون ساخته شده و نصب شده / مزایده تعداد 12 عدد ستون ساخته شده و نصب شده
 173. مزایده 26 صدم تمامیت ملک / مزایده,مزایده 26 صدم تمامیت ملک
 174. مزایده 2 دانگ مشاع از ششدانگ زمین بخش نه مشهد / مزایده,مزایده 2 دانگ مشاع از ششدانگ زمین بخش نه مشهد
 175. مزایده 2 سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ عرصه 91.14متر / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ عرصه 91.14متر
 176. مزایده ملک با عرصه 49 مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 49 مترمربع
 177. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما / مزایده یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما
 178. مزایده29 قلم قطعات الکترونیک / مزایده29 قلم قطعات الکترونیک
 179. مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء زمین چمن فوتبال ناحیه ینگی امام / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجار ه بهاء زمین چمن فوتبال ناحیه ینگی امام
 180. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید روغنی / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید روغنی
 181. مزایده اجاره یک باب کیوسک آجری / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک باب کیوسک آجری
 182. مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز
 183. مناقصه کلیه امور مدیریتی و راهبری تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کلیه امور مدیریتی و راهبری تاسیسات بیمارستان
 184. مزایده تعداد 10 دستگاه اتوبوس بنز / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 10 دستگاه اتوبوس بنز
 185. مناقصه انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع ترانسفورماتور کم تلفات
 186. مزایده یک قطعه زمین مساحت 150متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150متر
 187. مناقصه تامین26400 کیلوگرم سیم جوش / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین26400 کیلوگرم سیم جوش
 188. اصلاحیه فراخوان اجرای شبکه داخلی کامپیوتری LAN بین واحدهای مستقر در کمپ / اصلاحیه, مناقصه اجرای شبکه داخلی کامپیوتری LAN بین واحدهای مستقر در کمپ
 189. مناقصه تامین 30 عدد ممبران دستگاه تصفیه آب / مناقصه , مناقصه تامین 30 عدد ممبران دستگاه تصفیه آب
 190. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات اجرای اصلاح شبکه آب سبزوار- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات اجرای اصلاح شبکه آب سبزوار- نوبت دوم
 191. مزایده ششدانگ زمین مزروعی 925متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 925متر
 192. تجدید مناقصه پیمان غذایی کارکنان فشار شکن لاجیم 96.1.16 / تجدید مناقصه ،تجدید مناقصه پیمان غذایی کارکنان فشار شکن لاجیم تجدید 95.1.16
 193. مناقصه راهبری و کاربری ماشین های اداری / مناقصه عمومی ,مناقصه راهبری و کاربری ماشین های اداری
 194. مزایده فروش یکباب اپارتمان مسکونی 115.33مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب اپارتمان مسکونی 115.33مترمربع
 195. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان زمین
 196. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت دوم
 197. مناقصه واگذاری مدیریت نیروهای سیمبان راننده و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت نیروهای سیمبان راننده و ... نوبت دوم
 198. مزایده یک قطعه زمین مساحت 190مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 190مترمربع
 199. مزایده بهره برداری از غرفه مواد غذایی و تنقلات نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از غرفه مواد غذایی و تنقلات نوبت دوم
 200. مزایده اجاره غرفه فروش موبایل و لوازم جانبی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه فروش موبایل و لوازم جانبی نوبت دوم
 201. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده اقلام ضایعاتی
 202. مناقصه خدمات کیسه گیری / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات کیسه گیری
 203. مناقصه گازرسانی به مسکن مهر فرهنگیان ناحیه 4 طرقبه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به مسکن مهر فرهنگیان ناحیه 4 طرقبه نوبت دوم
 204. مزایده ملک به مساحت 958متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 958متر نوبت دوم
 205. مزایده ملک به کلاسه اجرا شماره 950424 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به کلاسه اجرا شماره 950424 نوبت اول
 206. فراخوان عملیات انجام خدمات پایش ...تجدید / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان عملیات انجام خدمات پایش ..تجدید
 207. تجدید مزایده اجاره بزرگترین سالن استخر شنای سرپوشیده / تجدید مزایده , مزایده اجاره بزرگترین سالن استخر شنای سرپوشیده
 208. تجدید مزایده مدیریت بهره برداری پارک جنگلی / تجدید مزایده , تجدید مزایده مدیریت بهره برداری پارک جنگلی
 209. مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 96.1.16 / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفه های بو

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...