اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.08 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.08 در سایت

 1. مناقصه کیسه ادرار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه کیسه ادرار
 2. مناقصه خرید 10 دستگاه گاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10 دستگاه گاری
 3. مزایده اپارتمان طبقه سوم و دو واحد تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه سوم و دو واحد تجاری نوبت اول
 4. مزایده یک قطعه زمین محصور شده 435مترمربع کاربری اداری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور شده 435مترمربع کاربری اداری
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه چهارم نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه چهارم نوبت دوم
 6. سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران / سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
 7. مناقصه یکدستگاه برش لیزر با قابلیت برش فلزات رنگی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یکدستگاه برش لیزر با قابلیت برش فلزات رنگی نوبت دوم
 8. مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب
 9. مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر
 10. مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری، حمل و تخلیه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید و تحویل شامل بارگیری، حمل و تخلیه
 11. مناقصه تهیه لوله و اجرای خطوط انتقال فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تهیه لوله و اجرای خطوط انتقال فاضلاب
 12. فراخوان مناقصه ترابری و حمل و نقل نیروهای پروژه ای در محل پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ترابری و حمل و نقل نیروهای پروژه ای در محل پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی
 13. فراخوان مناقصه ترابری و حمل و نقل نیروهای پروژه ای در محل پالایشگاه فازهای 22-24 پارس جنوبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ترابری و حمل و نقل نیروهای پروژه ای در محل پالایشگاه فازهای 22-24 پارس جنوبی
 14. مناقصه خدمات تامین تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی سویچگیر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تامین تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی سویچگیر
 15. مزایده ملک با عرصه 2184متر و اعیان 4867.5متر 95.10.8 / مزایده,مزایده ملک با عرصه 2184متر و اعیان 4867.5متر 95.10.8
 16. مناقصه برون سپاری دو سالانه امور مربوط به مانیتورینگ و ...تجدید -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری دو سالانه امور مربوط به مانیتورینگ و ...تجدید - نوبت دوم
 17. مناقصه انجام ارائه خدمات راهبری و مراقبت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام ارائه خدمات راهبری و مراقبت
 18. فراخوان مناقصه ارائه خدمات نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ارائه خدمات نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان
 19. فراخوان مناقصه گازرسانی به شهرها و .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه گازرسانی به شهرها و ....
 20. آگهی مزایده ششدانگ کامل عرصه و اعیان مجتمع کشتارگاه صنعتی نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده ششدانگ کامل عرصه و اعیان مجتمع کشتارگاه صنعتی نوبت دوم
 21. مزایده فروش تعداد 54 دستگاه خودروی سبک و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 54 دستگاه خودروی سبک و ...
 22. فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی نوبت دوم
 23. مناقصه خرید 29132 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 29132 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی و ...نوبت دوم
 24. آگهی مزایده عمومی فروش تعداد دو فروند هلی کوپتر ملکی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش تعداد دو فروند هلی کوپتر ملکی
 25. مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی ، خازن گذاری پست 63/20 کیلو ولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی ، خازن گذاری پست 63/20 کیلو ولت نوبت اول
 26. مزایده ملک با عرصه 1272متر کاربری مسکونی / مزایده,مزایده ملک با عرصه 1272متر کاربری مسکونی
 27. مناقصه خرید و نصب آخرین نسخه از استانداردهای فنی و مهندسی جهت مجتمع خود / مناقصه , مناقصه خرید و نصب آخرین نسخه از استانداردهای فنی و مهندسی جهت مجتمع خود نوبت اول
 28. مزایده منزل مسکونی با عرصه 98/5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 98/5متر
 29. مزایده فروش مخزن استیل (کاسموس - دایکو - آب - رنگ - FR - سیلیس) به همراه تابلو کنترل.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مخزن استیل (کاسموس - دایکو - آب - رنگ - FR - سیلیس) به همراه تابلو کنترل....
 30. مزایده پلاک ثبتی با قدمت ساخت سیزده سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت ساخت سیزده سال
 31. مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب پلاک 292.80متر / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکباب پلاک 292.80متر
 32. مزایده 10.52 حبه مشاع از 32 حبه مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 10.52 حبه مشاع از 32 حبه مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 33. مزایده فروش کامیون باری چوبی بنز 2624 ال مدل 1972 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کامیون باری چوبی بنز 2624 ال مدل 1972
 34. مزایده پلاک ثبتی 4113 فرعی بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4113 فرعی بخش 14 اصفهان
 35. حراج فروش تعدادی موتورسیکلت / مزایده , حراج فروش تعدادی موتورسیکلت
 36. مزایده یک دانگ و 64.8 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 64.8 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 37. مزایده یکدستگاه کمپرسی اتاق دار نوبت دوم / مزایده یکدستگاه کمپرسی اتاق دار نوبت دوم
 38. مزایده یکباب منزل مسکونی تجاری و سه دانگ مشاع از گاراژ / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی تجاری و سه دانگ مشاع از گاراژ
 39. مزایده فروش 35 ست قالب تزریق پلاستیک (شامل درب بطری ، دستگیره سطل ... تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش 35 ست قالب تزریق پلاستیک (شامل درب بطری ، دستگیره سطل ... تجدید
 40. مزایده دو دستگاه اپارتمان 88/75 و 91 متر / مزایده,مزایده دو دستگاه اپارتمان 88/75 و 91 متر
 41. مزایده اپارتمان مساحت 98/51متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 98/51متر
 42. مزایده یک دانگ و 567/4 هزارم دانگ مشاع / مزایده,مزایده یک دانگ و 567/4 هزارم دانگ مشاع
 43. مزایده سه دانگ و 160.8 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ و 160.8 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه
 44. مزایده یک دانگ و 519 هزارم 1 دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 519 هزارم 1 دانگ مشاع از اپارتمان
 45. مناقصه واگذاری نظارت و اجرائیات ساختمانی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نظارت و اجرائیات ساختمانی تجدید
 46. آگهی مزایده عمومی بهره برداری از طرح کارت پارک هوشمند / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره برداری از طرح کارت پارک هوشمند
 47. مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت -نوبت دوم
 48. مزایده میز ام دی اف / مزایده میز ام دی اف
 49. مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی نوبت دوم
 50. مناقصه احداث کمربندی شرق خورزوق نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث کمربندی شرق خورزوق نوبت دوم
 51. مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه نوبت دوم / مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه نوبت دوم
 52. مزایده واگذاری محل نصب کانکس اغذیه فروشی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل نصب کانکس اغذیه فروشی
 53. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین مرحله دوم
 54. مزایده فروش یکدستگاه خودروی نیسان وانت / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی نیسان وانت
 55. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405GLXI مدل 1389 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405GLXI مدل 1389
 56. مناقصه عملیات تهیه لوله و مهنول و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تهیه لوله و مهنول و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب....
 57. فراخوان مناقصه خرید 12 قلم قطعات پمپ WORTHINGTON / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 12 قلم قطعات پمپ WORTHINGTON
 58. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت پروژه ساختمان بهره برداری از منابع آب / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت پروژه ساختمان بهره برداری از منابع آب
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان کاربری تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان کاربری تجاری نوبت اول
 60. مزایده سه دستگاه لوکوموتیو و ... / مزایده,مزایده سه دستگاه لوکوموتیو و ...
 61. مزایده فروش شناور / مزایده,مزایده فروش شناور
 62. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اداری ، خدماتی ، عملیاتی و اجرایی خود / مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اداری ، خدماتی ، عملیاتی و اجرایی خود
 63. مزایده ششدانگ اپارتمان 77/72متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 77/72متر
 64. مزایده ششدانگ زمین بخش یک بندرعباس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یک بندرعباس نوبت اول
 65. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 191/73متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 191/73متر
 66. مناقصه تکمیل پروژه ساختمان معاونت غذا و دارو / مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پروژه ساختمان معاونت غذا و دارو
 67. مزایده عمومی فروش سه دستگاه خودرو پراید / مزایده , مزایده عمومی فروش سه دستگاه خودرو پراید
 68. مزایده ششدانگ ملک عرصه 225متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 225متر نوبت اول
 69. تجدید مناقصه خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان ایرانشهر تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه تجدید شده , مناقصه خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان ایرانشهر تجدید نوبت دوم
 70. مزایده یک دستگاه کفکش چاه .. / مزایده یک دستگاه کفکش چاه ..
 71. اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 72. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 80.63مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 80.63مترمربع
 73. مزایده یک قطعه زمین 4 دیواری شده 947متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 4 دیواری شده 947متر
 74. مزایده50 عدد آنتی ویروس اورجینال و ... - نوبت دوم / مزایده,مزایده50 عدد آنتی ویروس اورجینال و ... - نوبت دوم
 75. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 76. تجدید مناقصه خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان زاهدان تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه تجدید شده , مناقصه خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان زاهدان تجدید نوبت دوم
 77. مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب - نوبت دوم
 78. مزایده تمامیت ششدانگ عرصه و اعیان 413.40مترمربع / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ عرصه و اعیان 413.40مترمربع
 79. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 450متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 450متر
 80. مزایده شش واحد از پروژه مسکونی ده واحدی یوسف اباد / مزایده,مزایده شش واحد از پروژه مسکونی ده واحدی یوسف اباد
 81. مزایده یکدستگاه تولید نوار بهداشتی ... / مزایده یکدستگاه تولید نوار بهداشتی ...
 82. مناقصه آسفالت و زیرسازی سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت و زیرسازی سطح شهر نوبت دوم
 83. مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی - نوبت دوم
 84. مناقصه خرید، اجرا، تجهیز و پشتیبانی سرویس های شبکه مراکز داده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، اجرا، تجهیز و پشتیبانی سرویس های شبکه مراکز داده
 85. مزایده ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام احداثی در زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام احداثی در زمین
 86. تجدید مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت - مرحله دوم نوبت دوم
 87. مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر قطعه 531 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت نود متر قطعه 531 تفکیکی
 88. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 56مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 56مترمربع
 89. فراخوان واگذاری حمل فرآورده های بنزین نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری حمل فرآورده های بنزین نوبت دوم
 90. مزایده پلاک ثبتی 162/1908 مساحت 144مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 162/1908 مساحت 144مترمربع
 91. فراخوان خرید تجهیزات استانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان خرید تجهیزات استانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی نوبت دوم
 92. مزایده فروش املاک مساحت 527.6 و 495 و 20000متر / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 527.6 و 495 و 20000متر
 93. مزایده لیفتراک 5 تن HYSTER ..... / مزایده, مزایده لیفتراک 5 تن HYSTER .....
 94. مناقصه پیمانسپاری تولید انواع صفحات اکسپند و شبکه / آگهی مناقصه ، مناقصه پیمانسپاری تولید انواع صفحات اکسپند و شبکه
 95. فراخوان مناقصه FLANGES,WELDING ,NECK ....- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه FLANGES,WELDING ,NECK ....- نوبت دوم
 96. تجدید مناقصه ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه ایاب و ذهاب
 97. مناقصه احداث ساختمان جدید قانون تردد و راهداری 95.10.08 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان جدید قانون تردد و راهداری 95.10.08
 98. مزایده فروش یکدستگاه آزمایشگاهی جذب اتمی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه آزمایشگاهی جذب اتمی
 99. مزایده فروش حدود 500 تن ضایعات موتورآلات نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش حدود 500 تن ضایعات موتورآلات نوبت دوم
 100. مزایده فروش تراکتور فرگوسن و بیل بگهول / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تراکتور فرگوسن و بیل بگهول
 101. مزایده فروش 5 دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 5 دستگاه موتورسیکلت
 102. مزایده یک دستگاه عیب یاب و تست کننده ماشین لباسشویی / مزایده, مزایده یک دستگاه عیب یاب و تست کننده ماشین لباسشویی
 103. مزایده مقدار 1.32 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده مقدار 1.32 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین
 104. مزایده ششدانگ زمین مزروعی به مساحت 250000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی به مساحت 250000مترمربع
 105. مزایده ملک مشاع ششدانگ عرصه و اعیان زمین 388/70متر / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ عرصه و اعیان زمین 388/70متر
 106. مزایده اجاره , نگهداری , بهره برداری و بازاریابی و فروش پورت .... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده اجاره , نگهداری , بهره برداری و بازاریابی و فروش پورت ....
 107. مزایده منزل مسکونی با عرصه 132.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 132.75متر نوبت اول
 108. مزایده سکونت گاه ماشین بافندگی / مزایده, مزایده سکونت گاه ماشین بافندگی
 109. مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه سه 80.11مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه سه 80.11مترمربع
 110. مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه جنوب شرق / مناقصه ، مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه جنوب شرق
 111. فراخوان محدود خرید یک فروند شناور حمل مواد نفتی / فراخوان محدود ،فراخوان محدود خرید یک فروند شناور حمل مواد نفتی
 112. مناقصه خرید کابل تک فاز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید کابل تک فاز
 113. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری / آگهی شناسایی پیمانکار,اجرای عملیات خاکبرداری
 114. تجدید مناقصه حفاظت و حراست از اماکن نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن نوبت دوم
 115. مناقصه تیغه چاقوی آسیاب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تیغه چاقوی آسیاب ...
 116. فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری منطقه 7 عملیات انتقال گاز نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری منطقه 7 عملیات انتقال گاز نوبت دوم
 117. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 127.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 127.68متر
 118. مزایده 11 قطعه ملک پرونده کلاسه اجرایی 950427 جلسه اول / مزایده,مزایده 11 قطعه ملک پرونده کلاسه اجرایی 950427 جلسه اول
 119. مزایده یک قطعه زمین ییلاقی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ییلاقی مساحت دویست متر
 120. مزایده سند مالکیت ششدانگ مزرعه و قنات حسن اباد / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ مزرعه و قنات حسن اباد
 121. مزایده یک دستگاه کامیون بنز تک باری / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون بنز تک باری
 122. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 906.77متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 906.77متر نوبت دوم
 123. مزایده 40 عدد ساعت مچی / مزایده,مزایده 40 عدد ساعت مچی
 124. مزایده فروش حدود یکصد و ده تن ماش- ( مجدد ) / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود یکصد و ده تن ماش- (مجدد )
 125. مزایده یک دستگاه اتومبیل هیوندا آونته / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل هیوندا آونته
 126. فراخوان خدمات مشاور حسابرسی مالی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خدمات مشاور حسابرسی مالی تجدید نوبت دوم
 127. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 18000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای ،آگهی مناقصه خرید 18000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی اصلاحیه
 128. ارزیابی کیفی خرید ایزوگام / ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی خرید ایزوگام
 129. مناقصه مرمت و تجهیز سالن مراسمات خلد برین یزد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و تجهیز سالن مراسمات خلد برین یزد
 130. تجدید مزایده امور نگهداری و مدیریت کشتارگاه شهر / تجدید مزایده, مزایده امور نگهداری و مدیریت کشتارگاه شهر
 131. مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی - نوبت دوم
 132. مناقصه بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه خودروها- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه خودروها- نوبت دوم
 133. مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی با لامپ- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی با لامپ- نوبت دوم
 134. مزایده ملک به متراژ اعیانی 667.19متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به متراژ اعیانی 667.19متر نوبت دوم
 135. مناقصه نسبت به خرید 80 متر لوله جدار چاه کشاورزی / آگهی مناقصه,مناقصه نسبت به خرید 80 متر لوله جدار چاه کشاورزی
 136. مناقصه خرید گل شب بو 95.10.8 / مناقصه, مناقصه خرید گل شب بو 95.10.8
 137. مزایده کالاهای مازاد بر نیاز و اسقاط / مزایده کالاهای مازاد بر نیاز و اسقاط
 138. مناقصه نسبت به بازسازی کانال های حفر شده قبلی اطراف مزارع / مناقصه نسبت به بازسازی کانال های حفر شده قبلی اطراف مزارع
 139. مزایده واگذاری اجاره نصب بنر تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده واگذاری اجاره نصب بنر تبلیغاتی
 140. مزایده ششدانگ زمین مشجر به مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر به مساحت 1000متر
 141. مزایده زمین مزروعی با عرصه 604متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی با عرصه 604متر
 142. مناقصه عملیات اجرایی افزایش ارتفاع بند انحرافی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات اجرایی افزایش ارتفاع بند انحرافی
 143. فراخوان طراحی المان آب نمای ...95.10.08 / فراخوان, فراخوان طراحی المان آب نمای ...95.10.08
 144. مزایده تعداد حدود 10.000 اصله نهال سیب نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تعداد حدود 10.000 اصله نهال سیب نوبت دوم
 145. فراخوان عملیات تکمیلی بدنه و احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات تکمیلی بدنه و احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال ....
 146. مزایده یک قطعه زمین / مزایده ، مزایده یک قطعه زمین
 147. مناقصه خرید 4 دستگاه سیلوی عمودی فلزی / مناقصه خرید 4 دستگاه سیلوی عمودی فلزی
 148. فراخوان تکمیل غرفه های خالی و تازه تاسیس / فراخوان تکمیل غرفه های خالی و تازه تاسیس
 149. مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی تک منظوره CNG نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی تک منظوره CNG نوبت دوم
 150. مناقصه اجرای سقف کاذب و رابیتس بندی / مناقصه اجرای سقف کاذب و رابیتس بندی
 151. مناقصه بازپیرایی بوستان بنفشه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازپیرایی بوستان بنفشه
 152. فراخوان طراحی المان های ویژه گل / فراخوان , فراخوان طراحی المان های ویژه گل
 153. فراخوان BALL VALVE نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان BALL VALVE نوبت دوم
 154. مزایده بهره برداری از برخی از بازارهای روز کوثر - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از برخی از بازارهای روز کوثر - نوبت دوم
 155. مناقصه اجرای 22168 متر شبکه توزیع گازرسانی PE / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای 22168 متر شبکه توزیع گازرسانی PE
 156. مزایده اجاره جایگاه های CNG / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه های CNG
 157. مزایده فروش لوازم اسقاطی و داغی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم اسقاطی و داغی
 158. تجدید مناقصه حفر دو حلقه چاه عمیق آب / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه حفر دو حلقه چاه عمیق آب
 159. تجدید ارزیابی کیفی فراخوان انجام خدمات مشاغل عملیاتی ناوگان - نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی , تجدید ارزیابی کیفی فراخوان انجام خدمات مشاغل عملیاتی ناوگان - نوبت دوم
 160. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 225مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 225مترمربع
 161. مناقصه عملیات اجرایی ساختمان بخشداری مرکزی همدان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی ساختمان بخشداری مرکزی همدان
 162. مناقصه خدمات راهداری راههای حوزه استحفاظی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات راهداری راههای حوزه استحفاظی- نوبت دوم
 163. مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 1386 / آگهی مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 1386
 164. سومین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری / سومین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
 165. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 آریان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 آریان
 166. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.75مترمربع
 167. مزایده پلاک ثبتی 5449 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5449 فرعی از یک اصلی
 168. مزایده دستگاه نورد سه متری مارک پویا / آگهی مزایده, مزایده دستگاه نورد سه متری مارک پویا
 169. مزایده دستگاه کوره روتاری مولدینگ / مزایده,مزایده دستگاه کوره روتاری مولدینگ
 170. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه ابادان عرصه 197/22متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه ابادان عرصه 197/22متر
 171. مزایده املاک به صورت نقد و اقساط کاربری دامداری پمپ بنزین / مزایده,مزایده املاک به صورت نقد و اقساط کاربری دامداری پمپ بنزین
 172. تجدید فراخوان مناقصه SAMPLING SYSTEM CONTROLLER- نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه SAMPLING SYSTEM CONTROLLER - نوبت دوم
 173. مناقصه خرید 13 قلم S/P FOR VIBRATION MONITORING BENTLY NEVADA / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 13 قلم S/P FOR VIBRATION MONITORING BENTLY NEVADA
 174. مناقصه احداث باند دوم محور یاسوج.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث باند دوم محور یاسوج....
 175. مناقصه خرید کاتالیزور نیکل / مناقصه, مناقصه خرید کاتالیزور نیکل
 176. مناقصه پیمانکاری انتظامات / مناقصه, مناقصه پیمانکاری انتظامات
 177. مناقصه اجرای تصفیه خانه پساب انسانی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تصفیه خانه پساب انسانی
 178. مناقصه ساخت یک عدد مخزن جمع آوری آب های کندانس / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت یک عدد مخزن جمع آوری آب های کندانس
 179. مزایده فروش ملک به مساحت 4420مترمربع نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت 4420مترمربع نوبت چهارم
 180. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص
 181. مناقصه خدمات فنی ، پشتیبانی عمومی ، نظافت صنعتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فنی ، پشتیبانی عمومی ، نظافت صنعتی
 182. مناقصه عملیات دیوارکشی سه قطعه زمین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دیوارکشی سه قطعه زمین
 183. همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار 95.10.08 / همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار 95.10.08
 184. مناقصه تسمه فلزی آکبند 0/5×16 / آگهی مناقصه , مناقصه تسمه فلزی آکبند 0/5×16
 185. مناقصه خرید دستگاههای پراش اشعه ایکس ، XRD کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا .... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دستگاههای پراش اشعه ایکس ، XRD کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ....
 186. مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات ساخت ابنیه موتورخانه / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات ساخت ابنیه موتورخانه
 187. مزایده دسر سرد - ساندویچ سرد - و کافی شاپ مجموعه ورزشی / آگهی مزایده , مزایده دسر سرد - ساندویچ سرد - و کافی شاپ مجموعه ورزشی
 188. مزایده اجاره بیل بکهو مدل TDL86 تجدید بار دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره بیل بکهو مدل TDL86 تجدید بار دوم
 189. فراخوان نگارش RFP طرح جامع سیستم جامع نرم افزاری / آگهی فراخوان , فراخوان نگارش RFP طرح جامع سیستم جامع نرم افزاری
 190. نهمین جشنواره ارگانیک / نهمین جشنواره ارگانیک
 191. مزایده فروش یک واحد مرغداری ، هیتر کابینی / مزایده,مزایده فروش یک واحد مرغداری ، هیتر کابینی
 192. مزایده ششدانگ واحد مسکونی ویلایی 1350متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی ویلایی 1350متر
 193. مزایده واحد مسکونی شمالی 120متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی شمالی 120متر
 194. مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو
 195. آگهی تجدید مناقصه مشارکت احداث 5 واحد سوله صنعتی 95.10.8 / آگهی تجدید مناقصه مشارکت ،آگهی تجدید مناقصه مشارکت احداث 5 واحد سوله صن

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...