اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.06 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.06 در سایت

 1. مزایده الکتروموتور / مزایده الکتروموتور
 2. مناقصه عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب
 3. مزایده پلاک 524 فرعی از 408 فرعی از 317 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 524 فرعی از 408 فرعی از 317 فرعی
 4. مزایده 64.42 شعیر مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 64.42 شعیر مشاع از ششدانگ زمین
 5. مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت / مناقصه حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت
 6. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی / آگهی ارزیابی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات سوختگیری هواپیمایی
 7. فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی / فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی
 8. مزایده 30 تن سیم مسی و 30 تن سیم آلومینیوم / آگهی مزایده, مزایده 30 تن سیم مسی و 30 تن سیم آلومینیوم
 9. مناقصه خرید منبع حرارتی کویل دار / مناقصه خرید منبع حرارتی کویل دار
 10. مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی با لامپ / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی با لامپ
 11. مزایده فروش اقلام فرسوده آمادی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام فرسوده آمادی
 12. مناقصه پروژه اجرای جدول گذاری احداث کانیو و پیاده روسازی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای جدول گذاری احداث کانیو و پیاده روسازی- نوبت دوم
 13. مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر بندر امام خمینی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر بندر امام خمینی - نوبت دوم
 14. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 216 شمال مارون (پسماند) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 216 شمال مارون (پسماند) - نوبت دوم
 15. مناقصه پروژه احداث شبکه کانالهای توزیع و زهکشهای جمع کننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه احداث شبکه کانالهای توزیع و زهکشهای جمع کننده
 16. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 100 شمال منصوری (پسماند) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 100 شمال منصوری (پسماند) نوبت دوم
 17. مزایده ششدانگ مغازه با کاربری خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه با کاربری خدماتی
 18. مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ملک مسکونی بخش یک حومه کرمانشاه
 19. مزایده 162 سهم از 7440 سهم پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده 162 سهم از 7440 سهم پلاک ثبت شده
 20. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری دنا مدل 1394 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری دنا مدل 1394
 21. مزایده پلاک ثبت شده بخش یک یزد بصورت منزل مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده بخش یک یزد بصورت منزل مسکونی
 22. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس دوگانه دستی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس دوگانه دستی
 23. مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش هشت یزد
 24. مزایده خودرو پراید نوبت اول / مزایده,مزایده خودرو پراید نوبت اول
 25. مزایده واگذاری پروژه تجاری اقامتی / مزایده, مزایده واگذاری پروژه تجاری اقامتی
 26. آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری غرفه انبار توشه و کیوسک درب / آگهی تجدید مزایده عمومی،آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری غرفه انبار توشه و کیوسک درب
 27. مزایده یکباب خانه زمین به مساحت 71.66مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه زمین به مساحت 71.66مترمربع نوبت دوم
 28. تجدید مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی
 29. مناقصه طرح پیاده روسازی محور امامیه 95.10.6 / آگهی مناقصه , مناقصه طرح پیاده روسازی محور امامیه 95.10.6
 30. فراخوان مناقصه احداث پل رودخانه شور نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه احداث پل رودخانه شور نوبت دوم
 31. مزایده فروش 48 راس جوانه پروار / آگهی مزایده,مزایده فروش 48 راس جوانه پروار
 32. مناقصه خرید درختان ویژه - ریشه ای و ... 95.10.6 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید درختان ویژه - ریشه ای و ... 95.10.6
 33. مناقصه اجرای فنداسیون خوابگاه 400 نفره و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فنداسیون خوابگاه 400 نفره و ... نوبت دوم
 34. فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن
 35. مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان 132متر / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد اپارتمان 132متر
 36. مناقصه خرید بیمه نامه ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید بیمه نامه ها
 37. مناقصه احداث پروژه های بهداشتی درمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث پروژه های بهداشتی درمانی
 38. مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله روزمینی و زیرمینی نفت و گاز... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله روزمینی و زیرمینی نفت و گاز... نوبت دوم
 39. مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی م / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی
 40. مزایده فروش مخزن 600 لیتری.... / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش مخزن 600 لیتری....
 41. مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری
 42. مزایده منزل مسکونی با عرصه 2120متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 2120متر نوبت اول
 43. مناقصه اجرای فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای فضای سبز حاشیه بزرگراه امام علی
 44. استعلام بها نصب بنر نوبت دوم / ورقه پرسش و استعلام بها ، استعلام بها نصب بنر نوبت دوم
 45. استعلام بها نصب بنر نوبت دوم / ورقه پرسش و استعلام بها ، استعلام بها نصب بنر نوبت دوم
 46. استعلام بها جهت تامین غذای میهمانان و کارکنان ... نوبت دوم / استعلام بها ، استعلام بها جهت تامین غذای میهمانان و کارکنان ... نوبت دوم
 47. مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام تعمیرات، ایمن سازی و بهینه سازی خطوط لوله نوبت دوم
 48. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی / فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و پلاستیکی
 49. مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1404متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1404متر نوبت اول
 50. مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405
 51. مزایده ملک یکباب مغازه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه صد و بیست متر
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان 111.75مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 111.75مترمربع مرحله دوم
 53. مزایده اپارتمان طبقه اول مساحت 70.1مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه اول مساحت 70.1مترمربع
 54. مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 2348/65مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 2348/65مترمربع
 55. مزایده فروش 319 کارتن مایع ظرفشویی / مزایده,مزایده فروش 319 کارتن مایع ظرفشویی
 56. مزایده ششدانگ اعیانی احداثی درزمین 187/40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی درزمین 187/40متر
 57. مزایده یک قطعه زمین میزان 11808مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین میزان 11808مترمربع
 58. مزایده فروش یک دستگاه کانکس / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کانکس
 59. مزایده فروش یک دستگاه شیرینی پزی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه شیرینی پزی
 60. مزایده دو واحد مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد مسکونی دو طبقه نوبت اول
 61. تجدید مناقصه واگذاری وصول مطالبات / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری وصول مطالبات
 62. مزایده یک قطعه زمین مساحت 368متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 368متر نوبت اول
 63. مزایده ششدانگ باغ مساحت 12355متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 12355متر نوبت اول
 64. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده ،مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت اول
 65. مزایده فروش دو طاقه پارچه ملحفه ای و ... / مزایده,مزایده فروش دو طاقه پارچه ملحفه ای و ...
 66. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.77مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.77مترمربع
 67. استعلام بها نصب بنر / ورقه پرسش و استعلام بها ، استعلام بها نصب بنر
 68. فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی / فراخوان , فراخوان راه اندازی خانه های فرهنگ مشارکتی
 69. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 340متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 340متر
 70. مزایده پلاک ثبتی شماره 1419 فرعی از 43 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1419 فرعی از 43 اصلی
 71. مزایده فروش کت و شلوار / مزایده,مزایده فروش کت و شلوار
 72. مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه بخش 5 قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه بخش 5 قزوین
 73. مزایده ساختمان مسکونی بخش 4 قزوین عرصه 240 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 4 قزوین عرصه 240 متر
 74. مزایده پلاک 47 تحت پلاک 3192 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 47 تحت پلاک 3192 اصلی نوبت اول
 75. مزایده ششدانگ یکباب باغ 568/50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب باغ 568/50مترمربع
 76. مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهرستان عسلویه / مناقصه,مناقصه تکمیل سالن ورزشی شهرستان عسلویه
 77. مزایده آسانسور کارگاهی / آگهی مزایده عمومی , مزایده آسانسور کارگاهی
 78. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 73.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 73.2متر
 79. مزایده فروش الکتروموتور / مزایده,مزایده فروش الکتروموتور
 80. مناقصه آماده سازی سایتهای مسکن مهر و شطیط و 118 هکتاری آبادان / مناقصه آماده سازی سایتهای مسکن مهر و شطیط و 118 هکتاری آبادان
 81. تجدید مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تنظیفات ، فضای سبز ،حمل و نقل ....
 82. مزایده تعداد هفتاد بسته 35 تایی روغن ترمز آلتیما .... / مزایده, مزایده تعداد هفتاد بسته 35 تایی روغن ترمز آلتیما ....
 83. مزایده ساختمان شرکت تعاونی با زیربنای صد متر / مزایده,مزایده ساختمان شرکت تعاونی با زیربنای صد متر
 84. مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای شوشود نوبت دوم / مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای شوشود نوبت دوم
 85. مزایده اقلام مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام مازاد
 86. مزایده واحد بینائی سنجی / آگهی مزایده,مزایده واحد بینائی سنجی
 87. مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم- نوبت دوم
 88. مزایده فروش 4 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 4 واحد تجاری
 89. مزایده تعدادی از اراضی و مزراع کشاورزی / مزایده تعدادی از اراضی و مزراع کشاورزی
 90. آگهی فراخوان شناسایی فاز صفر و مراحل تهیه نقشه های فاز اول / آگهی فراخوان شناسایی،آگهی فراخوان شناسایی فاز صفر و مراحل تهیه نقشه های فاز اول
 91. اگهی مزایده واگذاری محل انتشارات (تکثیر و کپی) مجتمع دانشگاهی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری محل انتشارات (تکثیر و کپی) مجتمع دانشگاهی
 92. مناقصه دیوار کشی پیرامون واحد دانشگاهی / مناقصه , مناقصه دیوار کشی پیرامون واحد دانشگاهی
 93. مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی
 94. مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی 95.10.6 / آگهی مزایده,مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی 95.10.6
 95. مزایده اقلام ضایعات و خارج از رده مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعات و خارج از رده مازاد
 96. مزایده واگذاری اجاره سالن های غذاخوری ، امور طبخ و توزیع غذا / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری اجاره سالن های غذاخوری ، امور طبخ و توزیع غذا
 97. مزایده هشت قطعه زمین / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین
 98. مزایده جرثقیل سقفی - نوبت دوم / مزایده جرثقیل سقفی - نوبت دوم
 99. مزایده یک دستگاه پرس آلومینیومی هیدرولیک / مزایده یک دستگاه پرس آلومینیومی هیدرولیک
 100. آگهی مزایده عمومی خودرو / مزایده ، آگهی مزایده عمومی خودرو
 101. مزایده ملک 1 سهم از 16 سهم زمین 3200متر / مزایده,مزایده ملک 1 سهم از 16 سهم زمین 3200متر
 102. مناقصه عملیات آبرسانی به روستاهای گزدان ، بارشکان.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات آبرسانی به روستاهای گزدان ، بارشکان....
 103. فراخوان خرید تاور کرین / فراخوان ، فراخوان خرید تاور کرین
 104. مناقصه پروژه پیاده روسازی باند جنوبی خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه پیاده روسازی باند جنوبی خیابان ...
 105. سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر 95.10.06 / سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر 95.10.06
 106. فراخوان تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم
 107. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان و سواری 206 تیپ دو / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان و سواری 206 تیپ دو
 108. مزایده واگذاری املاک شهرداری محمدشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک شهرداری محمدشهر نوبت دوم
 109. مزایده واگذاری مساحت عرصه پروژه .. / مزایده واگذاری مساحت عرصه پروژه ..
 110. فراخوان p/F SOLAR CEMTUAR GAS TURBINE / آگهی فراخوان, فراخوان p/F SOLAR CEMTUAR GAS TURBINE
 111. مناقصه عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی / آگهی فروش اسناد مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی
 112. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ساخت مخزن 10.000 هزار مترمکعبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ساخت مخزن 10.000 هزار مترمکعبی
 113. فراخوان خرید بارگیری و حمل و تحویل 13000 فقره کنتور آب / فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید بارگیری و حمل و تحویل 13000 فقره کنتور آب
 114. فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین / فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین
 115. تجدید فراخوان عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید فراخوان عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب
 116. فراخوان حسابرسی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان حسابرسی
 117. مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم سخت افزاری و نرم افزاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم سخت افزاری و نرم افزاری
 118. مزایده ملک مشتمل بر عرصه زمین 176متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر عرصه زمین 176متر نوبت اول
 119. مناقصه جایگزینی UPS های شماره 1 و 2 واحد PVC- نوبت دوم / فراخوان مناقصه های عمومی, مناقصه جایگزینی UPS های شماره 1 و 2 واحد PVC- نوبتدوم
 120. فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره تامین مالی- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره تامین مالی- نوبت دوم
 121. هفتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 95.10.06 / هفتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 95.10.06
 122. ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 95.10.06 / ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 95.10.06
 123. مزایده اجاره محل هایپر مارکت / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل هایپر مارکت
 124. مزایده یک قطعه زمین دستارمی 585/6متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی 585/6متر مرحله اول
 125. مناقصه عملیات احداث سایت مخازن و خطوط انتقال روستاهای شکروئیه.... نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات احداث سایت مخازن و خطوط انتقال روستاهای شکروئیه.... نوبت سوم
 126. فراخوان خرید مصالح نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان خرید مصالح نوبت دوم
 127. آگهی مناقصه خرید با راه اندازی سایت خرید اینترنتی 95.10.6 / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید با راه اندازی سایت خرید اینترنتی 95.10.6
 128. مزایده فروش ملک به مساحت 4420مترمربع نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت 4420مترمربع نوبت سوم
 129. فراخوان مناقصه 210 قفسه جهت انبار مرکزی (رک) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 210 قفسه جهت انبار مرکزی (رک)
 130. مزایده زمین صنعتی مساحت 32100متر / مزایده,مزایده زمین صنعتی مساحت 32100متر
 131. مزایده واگذاری اقلام مازاد و ضایعاتی.... / آگهی دعوت به مزایده, مزایده واگذاری اقلام مازاد و ضایعاتی...
 132. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 12000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 12000متر
 133. مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودروی مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودروی مازاد
 134. مناقصه خرید 80 دستگاه وان بتن پلیمر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 80 دستگاه وان بتن پلیمر
 135. مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی وصدور گواهینامه بازرسی....- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی وصدور گواهینامه بازرسی....- نوبت دوم
 136. مناقصه مدیریت و انجام کلیه عملیات مربوط به بازرسی فنی کلیه تجهیزات ثابت مکانیکی و ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصات, مناقصه مدیریت و انجام کلیه عملیات مربوط به بازرسی فنی کلیه تجهیزات ثابت مکانیکی و ...- نوت دوم
 137. مزایده ششدانگ پلاکهای 1 و 2 و 4 فرعیات از 219 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 1 و 2 و 4 فرعیات از 219 اصلی
 138. مزایده تلویزیون و مبل و غیره / مزایده تلویزیون و مبل و غیره
 139. مناقصه تقویت و توسعه کابل آلونی - سینی - جوانمردی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تقویت و توسعه کابل آلونی - سینی - جوانمردی
 140. مزایده فروش حدود 100 تن انواع ماهی پرورشی / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 100 تن انواع ماهی پرورشی
 141. ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره مرکز سوختگیری هواپیمایی یزد نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی واگذاری حجمی / زمانی اداره مرکز سوختگیری هواپیمایی یزد نوبت دوم
 142. تجدید مناقصه احداث ساختمان پارلمان شهر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث ساختمان پارلمان شهر نوبت دو م
 143. مزایده ملک ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت اول
 144. مزایده یک دستگاه سواری مزدا / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری مزدا
 145. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1988/9674 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1988/9674 بخش دو
 146. مزایده ششدانگ پلاک 892/12169 بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 892/12169 بخش هفت
 147. اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز / اصلاحیه مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری عرصه فضای سبز
 148. مزایده اپارتمان مساحت 90/64متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 90/64متر
 149. مناقصه پروژه احداث جایگاه احشام 95/10/6 / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث جایگاه احشام 95/10/6
 150. مزایده تعداد دو طاقه پارچه ملحفه ای سه بعدی .... نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد دو طاقه پارچه ملحفه ای سه بعدی نوبت دوم
 151. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 246/10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 246/10متر
 152. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم بخش 5 اصفهان
 153. مزایده تعداد 23 قطعه زمین تجاری و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 23 قطعه زمین تجاری و مسکونی نوبت دوم
 154. مناقصه نسبت به خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر نوبت دوم
 155. مناقصه حمل و پخش آسفالت یا فینیشر و دستی و ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حمل و پخش آسفالت یا فینیشر و دستی و ... - نوبت دوم
 156. مزایده فروش انواع بشکه های مستعمل فلزی و پلاستیکی و سیلندر و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع بشکه های مستعمل فلزی و پلاستیکی و سیلندر و ...
 157. مناقصه عملیات نازک کاری پروژه مهتاب 1 تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نازک کاری پروژه مهتاب 1 تجدید نوبت دوم
 158. مزایده واگذاری تعدادی خودرو اوراقی و ضایعات انبار نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری ، مزایده واگذاری تعدادی خودرو اوراقی و ضایعات انبار نوبت دوم
 159. مزایده ششدانگ زمین با قدمت بنا حدود هفت سال مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمت بنا حدود هفت سال مرحله اول
 160. مزایده یک قطعه زمین مساحت 672مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 672مترمربع
 161. مزایده منزل مسکونی ویلایی با قدمت سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی با قدمت سی سال
 162. مزایده سه دانگ یکباب مغازه بخش یک سبزوار / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب مغازه بخش یک سبزوار
 163. مزایده ششدانگ ساختمان بخش شش حوزه ثبتی شهرستان دلیجان / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش شش حوزه ثبتی شهرستان دلیجان
 164. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 در سایزهای مختلف / مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 در سایزهای مختلف
 165. مزایده اجاره اماکن برای فعالیتهای بوفه ... / مزایده اجاره اماکن برای فعالیتهای بوفه ...
 166. مزایده واگذاری غرفه اغذیه فروشی ترمینال / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه اغذیه فروشی ترمینال
 167. مزایده هفتاد و پنج صدم دانگ پلاک ثبتی 155/2693 نوبت دوم / مزایده,ممزایده هفتاد و پنج صدم دانگ پلاک ثبتی 155/2693 نوبت دوم
 168. فراخوان خرید پنج دستگاه الکتروپمپ 250 کیلو وات با پمپ 50-250 - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید پنج دستگاه الکتروپمپ 250 کیلو وات با پمپ 50-250 نوبت دوم
 169. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت فاز یک پردیس / آگهی فراخوان سرمایه گذار مشارکتی , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت فاز یک پردیس
 170. مناقصه تکمیل ساختمان آمفی تئاتر باغ ملی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان آمفی تئاتر باغ ملی ... نوبت دوم
 171. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 004 شمال منصوری (پسماند) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 004 شمال منصوری (پسماند) - نوبت دوم
 172. همایش وفاق و همدلی ، نوشداروی بن بست کنونی / همایش وفاق و همدلی ، نوشداروی بن بست کنونی
 173. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی محیط زیست و امنیت غذایی / اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی محیط زیست و امنیت غذایی
 174. حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران / حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران
 175. سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالش ها 95.10.06 / سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالش ها 95.10.06
 176. مناقصه عملیات بازسازی منازل آپارتمانی و ویلایی (60 باب) / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی ، مناقصه عملیات بازسازی منازل آپارتمانی و ویلایی (60 باب)
 177. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 5 کیلومتر خط تغذیه... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 5 کیلومتر خط تغذیه...
 178. مناقصه خرید و نصب رگولاتور- اصلاحیه / اصلاحیه آگیه برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب رگولاتور- اصلاحیه
 179. ارزیابی کیفی تجهیزات ایمنی جرثقیل .... / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان - سازندگان , ارزیابی کیفی تجهیزات ایمنی جرثقیل ....
 180. مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی- نوبت دوم
 181. مناقصه واگذاری انجام عملیات امورات ستاد ، کارخانه لبنیات و پشتیبانی فنی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام عملیات امورات ستاد ، کارخانه لبنیات و پشتیبانی فنی و ... نوبت دوم
 182. مناقصه نگهبانی از 9 ایستگاه مخابراتی ...-تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه نگهبانی از 9 ایستگاه مخابراتی - تجدید
 183. مزایده فروش تاسیسات و ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش تاسیسات و ماشین آلات
 184. مزایده ملک پلاک ثبتی 957/956.30 بخش ده / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 957/956.30 بخش ده
 185. مزایده یک دستگاه زانتیا sx / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه زانتیا sx
 186. مزایده فروش معبر / مزایده,مزایده فروش معبر
 187. مناقصه پروژه احداث ساختمان ناحیه بسیج- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث ساختمان ناحیه بسیج- نوبت دوم
 188. مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت ایرانا 125 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت ایرانا 125
 189. مزایده فروش یکدستگاه باسکول جاده ای 60 تن / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه باسکول جاده ای 60 تن
 190. مناقصه اجرا و احداث پارک بنفشه و نصب آلاچیق و جدولگذاری و ... نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه اجرا و احداث پارک بنفشه و نصب آلاچیق و جدولگذاری و ... نوبت دوم
 191. مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی
 192. مزایده سه قطعه زمین کاربری کشاورزی و زعفرانی / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کاربری کشاورزی و زعفرانی
 193. اصلاحیه مناقصه خرید لوازم یدکی توربین ، محفظه احتراق و قطعات جانبی / اصلاحیه , مناقصه خرید لوازم یدکی توربین ، محفظه احتراق و قطعات جانبی
 194. مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی - نوبت دوم
 195. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...