اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.30 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.30 در سایت

 1. استعلام ماسه 0-6 میلیمتر / استعلام, استعلام ماسه 0-6 میلیمتر
 2. اصلاحیه مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی / اصلاحیه مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی
 3. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام قسمتی از عملیات راهداری استان / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ،فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام قسمتی از عملیات راهداری استان
 4. مزایده اجاره ساختمان تعاونی مصرف - نوبت دوم / مزایده اجاره ساختمان تعاونی مصرف - نوبت دوم
 5. مزایده واگذاری تعداد یک قطعه زمین مسکونی جهت احداث مرکز نگهداری کودکان / مزایده,مزایده واگذاری تعداد یک قطعه زمین مسکونی جهت احداث مرکز نگهداری کودکان
 6. مناقصه ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه.... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه....
 7. مزایده فروش زمین و اجاره واحد تجاری / مزایده فروش زمین و اجاره واحد تجاری
 8. مزایده دو سهم از شرکت مس طلای / مزایده,مزایده دو سهم از شرکت مس طلای
 9. مزایده 1506.90 متر زمین مسکونی / مزایده,مزایده 1506.90 متر زمین مسکونی
 10. مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه و زمین متصله / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه و زمین متصله
 11. مناقصه عملیات ساختمانی و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات ساختمانی و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی
 12. مزایده اجاره کارگاه تیرسازی- نوبت دوم / مزایده اجاره کارگاه تیرسازی- نوبت دوم
 13. مزایده فروش تعداد 2 دستگاه اتوبوس بنز 355 و 457 - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 2 دستگاه اتوبوس بنز 355 و 457 - نوبت دوم
 14. مزایده تعدادی از ماشین آلات دهیاری ها / مزایده , مزایده تعدادی از ماشین آلات دهیاری ها
 15. فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی خرید لوله های پلی اتیلن / فراخوان , فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی خرید لوله های پلی اتیلن
 16. مزایده سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری از بنای تاریخی خانه سوری / آگهی مزایده عمومی , مزایده سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری از بنای تاریخی خانه سوری
 17. مزایده ششدانگ زمین با عرصه 478/8متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با عرصه 478/8متر نوبت اول
 18. مزایده عمومی اجاره محل استقرار وسایل بازی در پارک ها- نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره محل استقرار وسایل بازی در پارک ها- نوبت دوم
 19. مزایده اپارتمان مساحت پنجاه و سه متر 95.9.23 / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت پنجاه و سه متر 95.9.23
 20. تجدید مناقصه خرید پانزده هزار لیتر روغن توربین FUCHS / مناقصه , تجدید مناقصه خرید پانزده هزار لیتر روغن توربین FUCHS
 21. آگهی مشارکت در ساخت و واگذاری سوله کارگاهی / آگهی مشارکت در ساخت و واگذاری سوله کارگاهی
 22. مزایده واگذاری به اجاره قسمتی از زمین پارکها / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره قسمتی از زمین پارکها
 23. مزایده خودروی پژو 206 / مزایده , مزایده خودروی پژو 206
 24. فراخوان احداث یک باب بیمارستان 500 تختخوابی / فراخوان ،فراخوان احداث یک باب بیمارستان 500 تختخوابی
 25. مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتال .... / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتال ....
 26. مناقصه احداث نرده حفاظ مجموعه فرهنگی ورزشی پارک بانوان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث نرده حفاظ مجموعه فرهنگی ورزشی پارک بانوان -نوبت دوم
 27. مناقصه انجام توسعه، اصلاح و بازسازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه انجام توسعه، اصلاح و بازسازی
 28. مزایده منزل مسکونی بخش دو مساحت 309.60متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو مساحت 309.60متر
 29. تجدید فراخوان راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,،فراخوان راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری نوبت دوم
 30. مزایده یکصد من مشاع برابر صد سهم بخش یک 18 هکتار / مزایده,مزایده یکصد من مشاع برابر صد سهم بخش یک 18 هکتار
 31. مزایده ششدانگ یکباب مغازه در پرونده کلاسه 2376/95 اجرایی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه در پرونده کلاسه 2376/95 اجرایی
 32. مزایده بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی... / آگهی مزایده , مزایده بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی...
 33. مزایده یکدستگاه ماشین چاپ افست دو رنگ اسپید... / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه ماشین چاپ افست دو رنگ اسپید..
 34. مزایده ملک به مساحت 923متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 923متر
 35. مزایده فروش قطعات تجاری اداری مسکونی صنعتی تجهیزات شهری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری اداری مسکونی صنعتی تجهیزات شهری نوبت دوم
 36. مزایده تعداد دو دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی فروش , مزایده تعداد دو دستگاه خودرو وانت پیکان
 37. مزایده فروش حدود 200 تن کاغذ فرم نمونه های منسوخه / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش حدود 200 تن کاغذ فرم نمونه های منسوخه
 38. مزایده ششدانگ ساختمان کاربری اداری مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان کاربری اداری مسکونی نوبت سوم
 39. فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال خطوط انتقال آب و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی جذب سرمایه گذار, فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال خطوط انتقال آب و ... نوبت دوم
 40. فراخوان عملیات طرح بهسازی تاسیسات برودتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان عملیات طرح بهسازی تاسیسات برودتی
 41. مزایده دکه مطبوعاتی جنب مخابرات آبسرد ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده دکه مطبوعاتی جنب مخابرات آبسرد ..
 42. مزایده فروش 10 بشکه روغن کمپرسور VDL150 / مزایده , مزایده فروش 10 بشکه روغن کمپرسور VDL150
 43. مناقصه دیوارکشی حریم ایستگاه سبز آب تجدید / مناقصه , مناقصه آگهی دیوارکشی حریم ایستگاه سبز آب تجدید
 44. اطلاعیه واگذاری مرکز سوده همدانی به متراژ عرصه 7181/30 متر مربع / اطلاعیه ،اطلاعیه واگذاری مرکز سوده همدانی به متراژ عرصه 7181/30 متر مربع
 45. اصلاحیه مناقصه طراحی تقاطع های غیر همسطح / اصلاحیه مناقصه طراحی تقاطع های غیر همسطح
 46. مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های فرسوده 95.9.30 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های فرسوده 95.9.30
 47. مناقصه تعداد یک دستگاه تراش SP430Y - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعداد یک دستگاه تراش SP430Y - نوبت دوم
 48. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 49. فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه آبرسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی جذب سرمایه گذار, فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه آبرسانی نوبت دوم
 50. مزایده پلاک 7399/31 بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده پلاک 7399/31 بخش دو اردبیل
 51. مزایده ششدانگ با سند ثبتی بخش سیزده مساحت 303متر / مزایده,مزایده ششدانگ با سند ثبتی بخش سیزده مساحت 303متر
 52. مزایده پلاک به شماره 5 اصلی از دویست و سی فرعی / مزایده,مزایده پلاک به شماره 5 اصلی از دویست و سی فرعی
 53. مناقصه تعیین پیمانکاران کلیددردست چهار پروژه مسکن / مناقصه تعیین پیمانکاران کلیددردست چهار پروژه مسکن
 54. مزایده فرش / مزایده فرش
 55. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 نوبت اول
 56. مزایده خودرو پژو 405GLX / مزایده خودرو پژو 405GLX
 57. مناقصه مهندسی , خرید , اجرا و راه اندازی از سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب ... / مناقصه عمومی , مناقصه مهندسی , خرید , اجرا و راه اندازی از سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب ...
 58. مزایده یک قطعه زمین کاربری فضای سبز متراژ 1952متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری فضای سبز متراژ 1952متر
 59. مناقصه خرید تجهیزات و یراق آلات شبکه های توزیع برق- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمویم دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات و یراق آلات شبکه های توزیع برق- نوبت دوم
 60. مزایده انواع سنگ گرانیت - نوبت دوم / مزایده, مزایده انواع سنگ گرانیت -نوبت دوم
 61. مزایده عرصه و اعیان فاقد سند مالکیت رسمی بصورت دستارمی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان فاقد سند مالکیت رسمی بصورت دستارمی
 62. مزایده دو سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ باستثنا بهای ثمنیه عرصه و اعیان زمین / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ باستثنا بهای ثمنیه عرصه و اعیان زمین
 63. مزایده پلاک به شماره فرعی چهل و هشت اصلی / مزایده,مزایده پلاک به شماره فرعی چهل و هشت اصلی
 64. مزایده پلاک به شماره دو فرعی از 1751 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده پلاک به شماره دو فرعی از 1751 اصلی بخش یک
 65. مزایده پلاک به شماره فرعی 943 اصلی 126 / مزایده,مزایده پلاک به شماره فرعی 943 اصلی 126
 66. مزایده یکباب اسطبل دامداری مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب اسطبل دامداری مرحله اول
 67. ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت95.9.30 / ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت95.9.30
 68. مزایده تعداد دو باب مغازه 88.08 و 98.22مترمربع / مزایده,مزایده تعداد دو باب مغازه 88.08 و 98.22مترمربع
 69. مزایده ضایعات / آگهی مزایده,مزایده ضایعات
 70. مناقصه سنگ بوکسیت / آگهی مناقصه,مناقصه سنگ بوکسیت
 71. مناقصه خرید یکدستگاه چیلر تراکمی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه چیلر تراکمی نوبت دوم
 72. مناقصه طراحی و ساخت تعدادی ویترین موزه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت تعدادی ویترین موزه ای نوبت دوم
 73. مزایده تعدادی از ماشین آلات صنعتی کارکرده / مزایده تعدادی از ماشین آلات صنعتی کارکرده
 74. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان نوبت دوم / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان نوبت دوم
 75. مناقصه کت و شلوار و پیراهن مورد نیاز خود / آگهی مناقصه,مناقصه کت و شلوار و پیراهن مورد نیاز خود
 76. مزایده 8 دستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده فروش,مزایده 8 دستگاه کامیون کمپرسی
 77. مناقصه عملیات نگهداری راه و عملیات راهداری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری راه و عملیات راهداری نوبت دوم
 78. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و کالاهای مازاد نوبت دوم / تجدید فراخوان مزایده,مزایده فروش اقلام ضایعاتی و کالاهای مازاد نوبت دوم
 79. آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی
 80. مناقصه پروژه تعمیرات اساسی انبارهای شماره 2 ، 3 .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی انبارهای شماره 2 ، 3 ....
 81. مزایده فروش یک دستگاه وانت مدل 1384 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت مدل 1384
 82. مزایده روغن موتور و ... نوبت دوم / مزایده,مزایده روغن موتور و ... نوبت دوم
 83. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 250مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 250مترمربع
 84. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز 388.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز 388.5متر
 85. مناقصه پروژه عملیات اجرایی ساختمان مرزبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه عملیات اجرایی ساختمان مرزبانی
 86. مزایده ساختمان تجاری مسکونی با عرصه و اعیان 429متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی با عرصه و اعیان 429متر
 87. آگهی فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر
 88. مناقصه زیرسازی و روسازی معابر مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و روسازی معابر مرحله سوم
 89. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمال غربی طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت شمال غربی طبقه دوم
 90. مزایده ششدانگ پلاک 23/19/1036 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 23/19/1036 بخش دو
 91. مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 90 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 90
 92. مزایده سه محموله کاشی / مزایده , مزایده سه محموله کاشی
 93. مزایده ملک منزل مسکونی یک طبقه با قدمت سی سال / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی یک طبقه با قدمت سی سال
 94. مزایده دو دستگاه ماشین آلات - نوبت سوم چاپ دوم / مزایده ,مزایده دو دستگاه ماشین آلات - نوبت سوم چاپ دوم
 95. مزایده واگذاری به صورت استیجاری مجتمع فرهنگی و هنری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت استیجاری مجتمع فرهنگی و هنری
 96. اصلاحیه مناقصه 9 قلم BALL VALVE / اصلاحیه , مناقصه 9 قلم BALL VALVE
 97. مزایده سواری پژو روآ زرد رنگ مدل 88 / مزایده , مزایده سواری پژو روآ زرد رنگ مدل 88
 98. مزایده ساختمان مسکونی 197/87مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی 197/87مترمربع نوبت دوم
 99. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک اربعه تربت حیدریه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک اربعه تربت حیدریه
 100. مزایده دستگاه آرایش کلاماژون / مزایده, مزایده دستگاه آرایش کلاماژون
 101. فراخوان مشارکت در ساخت طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجاری مسکن مهر / فراخوان مشارکت در ساخت ،فراخوان مشارکت در ساخت طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجاری مسکن مهر
 102. مناقصه طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی و فرهنگی بار دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی و فرهنگی بار دوم
 103. مزایده دو واحد آپارتمان و یک قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان و یک قطعه زمین تجاری
 104. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار نوبت دوم / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار نوبت دوم
 105. مناقصه پشتیبانی سخت افزار مرتبط با سیستم های پرداخت الکترونیک اتوبوسها... / خلاصه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پشتیبانی سخت افزار مرتبط با سیستم های پرداخت الکترونیک اتوبوسها...
 106. مزایده ششدانگ یکباب خانه 922.36متر بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 922.36متر بخش هفت
 107. مزایده یک دستگاه تراکتور M7650 و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه تراکتور M7650 و ...
 108. مزایده فروش 4 قطعه از اراضی / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه از اراضی
 109. مزایده واگذاری عرصه و اعیان غرفه تنقلات بوستان آبشار و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عرصه و اعیان غرفه تنقلات بوستان آبشار و ...
 110. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه صد و بیست متر
 111. مزایده یک دستگاه نیسان وانت مدل 1364 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه نیسان وانت مدل 1364
 112. مزایده ملک مسکونی ویلایی صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی ویلایی صد و بیست متر
 113. مزایده اپارتمان مساحت 84.05مترمربع تجدید / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 84.05مترمربع تجدید
 114. مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی شامل مغازه 4.65متر / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی شامل مغازه 4.65متر
 115. مناقصه خرید فیوز کات اوت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید فیوز کات اوت - نوبت دوم
 116. مزایده حضوری خودروها و اقلام فرسوده - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده حضوری, مزایده حضوری خودروها و اقلام فرسوده - مرحله دوم نوبت اول
 117. مزایده فروش ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه اول 77/7متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه اول 77/7متر نوبت دوم
 118. مزایده بهره برداری از کارواش تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از کارواش تجدید نوبت دوم
 119. مزایده فلاش تانک .... / مزایده, مزایده فلاش تانک ....
 120. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات ....نوبت دوم
 121. فراخوان پیمانکاران طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی / فراخوان, فراخوان پیمانکاران طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی
 122. مناقصه خرید سیم محافظ OPGW خط انتقال ... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید سیم محافظ OPGW خط انتقال ... تجدید نوبت دوم
 123. فراخوان تامین لوله های با قطر 26 اینچ طرح احداث خط لوله .... / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی سازندگان - تامین کنندگان ، فراخوان تامین لوله های با قطر 26 اینچ طرح احداث خط لوله ....
 124. مناقصه تامین متمرکز کیت های انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین متمرکز کیت های انشعاب آب
 125. مزایده سه دستگاه ساختمان / مزایده,مزایده سه دستگاه ساختمان
 126. مناقصه کانال هدایت ابهای سطحی شهرک صنعتی آزادشهر ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کانال هدایت ابهای سطحی شهرک صنعتی آزادشهر ....نوبت دوم
 127. آگهی مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی وانت نیسان / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی وانت نیسان
 128. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
 129. مناقصه تولید قطعات و جوشکاری / آگهی مناقصه , مناقصه تولید قطعات و جوشکاری
 130. مزایده فروش املاک کاربری ده واحد اپارتمان اداری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری ده واحد اپارتمان اداری
 131. مناقصه اجرای پروژه احداث یک باب سوله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه احداث یک باب سوله
 132. مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه یونیت دندانپزشکی تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه یونیت دندانپزشکی تولید داخل
 133. مناقصه خرید تعداد یک دستگاه SMOKING MACHINE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد یک دستگاه SMOKING MACHINE
 134. فراخوان مناقصه ترمیم و بازسازی Dike wall مخازن بتنی واحد AR ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ترمیم و بازسازی Dike wall مخازن بتنی واحد AR ...
 135. فراخوانOLYMPUS IPLEX NX / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوانOLYMPUS IPLEX NX
 136. مزایده مکان انتشارات دانشجویی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده مکان انتشارات دانشجویی تجدید
 137. تجدید فراخوان جایگزینی درایوهای موتورهای راکتورهای واحد PVC / فراخوان تجدید مناقصه عمومی,فراخوان جایگزینی درایوهای موتورهای راکتورهای واحد PVC
 138. مزایده ساب زن موزائیک 4 کله در حد نو ... / مزایده ساب زن موزائیک 4 کله در حد نو ...
 139. فراخوان آماده سازی اراضی 8 هکتاری .... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , فراخوان آماده سازی اراضی 8 هکتاری ....
 140. مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی / فراخوان مشارکت در ساخت, مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی
 141. مناقصه به منظور تعمیرات اساسی کشتی گیلان - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه به منظور تعمیرات اساسی کشتی گیلان- نوبت دوم
 142. مناقصه خرید مربای 40 گرمی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مربای 40 گرمی و ...
 143. مناقصه خرید اسکلت سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اسکلت سالن ورزشی
 144. مزایده واگذاری منافع (اجاره) ماهیانه مکان گلخانه دانشگاه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری منافع (اجاره) ماهیانه مکان گلخانه دانشگاه
 145. مناقصه تهیه، حمل و تخلیه آب، خاک زراعی، گونه های گیاهی و ... / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه، حمل و تخلیه آب، خاک زراعی، گونه های گیاهی و ...
 146. مزایده ششدانگ زمین مساحت 276مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 276مترمربع
 147. مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت عباس اباد نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو ثبت عباس اباد نوبت اول
 148. مزایده یک قطعه زمین زراعی 1604مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 1604مترمربع
 149. مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000مترمربع
 150. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان قدمت 15 سال
 151. مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین 1545مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین 1545مترمربع
 152. مزایده ششدانگ زمین مساحت 505مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 505مترمربع
 153. مزایده یک دستگاه چیلر با کمپرسور / آگهی فروش اموال منقول,مزایده یک دستگاه چیلر با کمپرسور
 154. مزایده پایه تجاری کاربری موتورسازی مساحت 18.75مترمربع / مزایده,مزایده پایه تجاری کاربری موتورسازی مساحت 18.75مترمربع
 155. مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی تجدید
 156. مزایده ششدانگ زمین 274مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 274مترمربع
 157. مناقصه لوله پلی اتیلن- نوبت دوم / مناقصه لوله پلی اتیلن- نوبت دوم
 158. مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی سنگی - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی سنگی -مرحله دوم نوبت اول
 159. مزایده پلاک ثبتی 243 فرعی از سه اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 243 فرعی از سه اصلی بخش هفت
 160. مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی...
 161. مزایده فروش نیسان پاترول مدل 77- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش نیسان پاترول مدل 77- نوبت دوم
 162. مزایده پلاک ثبتی هشت جلد سند مالکیت مشاعی هر یک 1875.0متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی هشت جلد سند مالکیت مشاعی هر یک 1875.0متر
 163. مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو
 164. مزایده فروش دو واحد آپارتمان مساحت 89 و 94متر / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مساحت 89 و 94متر
 165. مزایده ششدانگ ساختمان با اعیان 173.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با اعیان 173.20مترمربع
 166. مزایده ملک به مساحت صد و شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و شصت متر نوبت اول
 167. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش نه شهرستان میاندرود / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین بخش نه شهرستان میاندرود
 168. مزایده ملک زمین محصور با دیوار بلوکی 750متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمین محصور با دیوار بلوکی 750متر نوبت اول
 169. مناقصه عملیات اجرای دیوار چینی سنگی مرحله سوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای دیوار چینی سنگی مرحله سوم نوبت اول
 170. مزایده یک قطعه زمین برابر 2515متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین برابر 2515متر نوبت اول
 171. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 169.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 169.96متر
 172. مناقصه خریداری تجهیزات مربوط به امحاء زباله ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری تجهیزات مربوط به امحاء زباله ...
 173. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه بوم بالابر عایق - نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی و مناقصه,،فراخوان خرید یک دستگاه بوم بالابر عایق- نوبت دوم
 174. مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان نگهبانی ایستگاه های مخابراتی- نوبت دوم
 175. اطلاعیه اصلاح مناقصه خدمات تهیه و تامین 99 دستگاه خودرو سبک و سنگین استیجاری / اطلاعیه اصلاح , مناقصه خدمات تهیه و تامین 99 دستگاه خودرو سبک و سنگین استیجاری
 176. مزایده مدیریت و بهره برداری شبکه بی سیم 1830 / آگهی مزایده عمومی , مزایده مدیریت و بهره برداری شبکه بی سیم 1830
 177. مزایده رستوران و تالارهای مجتمع فرهنگی تفریحی و ورزشی ونک 1395- تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده رستوران و تالارهای مجتمع فرهنگی تفریحی و ورزشی ونک 1395- تجدید
 178. مزایده ششدانگ زمین بصورت بایر 176.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت بایر 176.06متر
 179. مزایده یک قطعه باغ کیوی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ کیوی مساحت دویست متر
 180. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 28 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 28 گیلان
 181. مزایده مقدار 11 هکتار زمین کشاورزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده مقدار 11 هکتار زمین کشاورزی
 182. فراخوان اصلاح نقاط اندازه گیری و سیستم حفاظت کاتدی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان اصلاح نقاط اندازه گیری و سیستم حفاظت کاتدی نوبت دوم
 183. مناقصه تهیه و توزیع غذای گرم روزنامه کارکنان انبار نفت / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و توزیع غذای گرم روزنامه کارکنان انبار نفت
 184. مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا رنگ نقره ای / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا رنگ نقره ای
 185. مزایده ششدانگ اپارتمان 139-22متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 139-22متر
 186. مزایده قالبهای تونلی و متعلقات / مزایده,مزایده قالبهای تونلی و متعلقات
 187. مزایده پلاک ثبتی ششدانگ مغازه 35.36متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ مغازه 35.36متر
 188. مزایده پلاک 2/14558 بخش ده مساحت 52.53متر / مزایده,مزایده پلاک 2/14558 بخش ده مساحت 52.53متر
 189. مزایده 47.70 سهم از 100 سهم از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 47.70 سهم از 100 سهم از ششدانگ اپارتمان
 190. فراخوان خرید خط سرد آکریلیکی فام سفید یا زرد - تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان خرید خط سرد آکریلیکی فام سفید یا زرد - تجدید نوبت دوم
 191. مزایده بهره برداری از رستورانهای پدیده شاندیز کیش / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از رستورانهای پدیده شاندیز کیش
 192. مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 77/73مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی به مساحت 77/73مترمربع
 193. مزایده ملک تجاری مسکونی دارای سه دهنه مغازه / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی دارای سه دهنه مغازه
 194. اصلاحیه فراخوان سرمایه گذاری جهت ساخت بیمارستان 64 تختخوابی / اصلاحیه فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری جهت ساخت بیمارستان 64 تختخوابی
 195. تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل ... / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل ...
 196. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...