فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش سوم)

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش سوم)


 1. مزایده فروش 7 واحد تجاری در زیرزمین و 2 واحد تجاری در نیم طبق / مزایده,مزایده فروش 7 واحد تجاری در زیرزمین و 2 واحد تجاری در نیم طبق
 2. مزایده ششدانگ ملک مسکونی با عرصه 132.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی با عرصه 132.9متر
 3. تجدید احداث فاز اول پارکینگ طبقانی با نوع سازه اسکلت بتنی ... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید احداث فاز اول پارکینگ طبقانی با نوع سازه اسکلت بتنی ...
 4. مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ -نوبت دوم
 5. مزایده نسبت به اجاره بسته آژانس های دو چرخه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نسبت به اجاره بسته آژانس های دو چرخه نوبت دوم
 6. مزایده اجاره 10 عدد سازه لایت باکس / مزایده, مزایده اجاره 10 عدد سازه لایت باکس
 7. مزایده میزان 15/80 سهم از 100 سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 15/80 سهم از 100 سهم سهام پلاک ثبتی
 8. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی منزل مسکونی عرصه 191.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی منزل مسکونی عرصه 191.05متر
 9. تجدید مزایده محل استقرار غرفه فروش فرچیپس....نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده محل استقرار غرفه فروش فرچیپس.... نوبت دوم
 10. مناقصه اجرای پروژه روسازی آسفالت محلات شهر خور نوبت دوم / مناقصه اجرای پروژه روسازی آسفالت محلات شهر خور نوبت دوم
 11. مناقصه تامین تعداد 6 خودرو با راننده نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین تعداد 6 خودرو با راننده نوبت دوم
 12. مزایده ششدانگ منزل مسکونی به صورت قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به صورت قولنامه ای نوبت دوم
 13. تجدید مناقصه خرید، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 14. مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند
 15. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش هفت خرم اباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش هفت خرم اباد
 16. مزایده وسایل و ابزارآلات پروژه فاز 3 / اگهی مزایده , مزایده وسایل و ابزارآلات پروژه فاز 3
 17. مزایده ششدانگ ملک بخش 4 بروجرد نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 4 بروجرد نوبت دوم
 18. آگهی مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به متراژ 2500 متر مربع نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به متراژ 2500 متر مربع نوبت دوم
 19. آگهی مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت نوبت دوم
 20. مزایده واگذاری سالن ورزشی آیت ا... اراکی ... / مزایده واگذاری سالن ورزشی آیت ا... اراکی ...
 21. مزایده اقلام ضایعاتی و خودروهای مازاد / مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی و خودروهای مازاد
 22. مزایده مالکیت مغازه مصالح فروشی نوبت دوم / مزایده, مزایده مالکیت مغازه مصالح فروشی نوبت دوم
 23. مزایده فروش یک عدد خودرو پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک عدد خودرو پژو 405
 24. مزایده فروش زمین ملکی با مساحت ششدانگ 429.75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین ملکی با مساحت ششدانگ 429.75متر نوبت دوم
 25. مزایده کارتن ... / مزایده کارتن ...
 26. مزایده اجاره سالن ورزشی و اجاره کارخانه / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره سالن ورزشی و اجاره کارخانه
 27. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز
 28. آگهی ارزیابی تعمیرات اساسی اسکله بندر گناوه / آگهی ارزیابی تعمیرات اساسی اسکله بندر گناوه
 29. مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان / مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای گرم دانشجویان
 30. مزایده ملک به مساحت 511متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 511متر نوبت دوم
 31. مناقصه تهیه و تامین خودروهای سواری از نوع سمند، پژو پارس نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین خودروهای سواری از نوع سمند، پژو پارس نوبت دوم
 32. مزایده یک قطعه زمین به حکایت پرونده 950007 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به حکایت پرونده 950007 نوبت اول
 33. مزایده ملک به مساحت 408متر کلاسه 950019 و 940104 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 408متر کلاسه 950019 و 940104 نوبت اول
 34. مزایده پلاک ثبتی بخش نه امل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه امل
 35. مزایده ششدانگ عرصه اعیان یک قطعه زمین 198متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه اعیان یک قطعه زمین 198متر
 36. مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی ... / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی ...
 37. مناقصه , مناقصه عمومی احداث سازه ساختمان غربالگری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه عمومی احداث سازه ساختمان غربالگری
 38. مزایده تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
 39. تجدید مناقصه تکمیل پل چمازین بابل واقع در کمربندی جنوبی بابل / تجدید مناقصه , مناقصه تکمیل پل چمازین بابل واقع در کمربندی جنوبی بابل
 40. فراخوان عمومی احداث دیوار حریم حدفاصل ایستگاه های شیرگاه الی بهشهر نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی احداث دیوار حریم حدفاصل ایستگاه های شیرگاه الی بهشهر نوبت دوم
 41. اجاره 100 دستگاه خودرو با راننده / اجاره 100 دستگاه خودرو با راننده
 42. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکاپ مازاد نوبت دوم
 43. فراخوان مناقصه انجام عملیات حفاری و مغزه گیری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام عملیات حفاری و مغزه گیری ...
 44. مزایده اجاره تعداد 9 باب مغازه، 3 باب انباری، و ... تجدید / تجدید آگهی حراج عمومی,مزایده اجاره تعداد 9 باب مغازه، 3 باب انباری، و ... تجدید
 45. مزایده فروش پژو پارس مدل ELX87 / مزایده فروش پژو پارس مدل ELX87
 46. آگهی مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها
 47. آگهی مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب سطح شهر / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب سطح شهر
 48. تجدید آگهی مناقصه عمومی تعداد 60 عدد تیر برق دو کله / تجدید آگهی مناقصه عمومی تعداد 60 عدد تیر برق دو کله
 49. مزایده واگذاری اجاره زمین / آگهی مزایده عمومی, واگذاری اجاره زمین
 50. مناقصه بهسازی و اسفالت راه روستایی / آگهی مناقصه,مناقصه بهسازی و اسفالت راه روستایی
 51. مناقصه عمومی تامین 60 نفر یروی راننده در رسته رانندگی اتوبوس شهری / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی تامین 60 نفر یروی راننده در رسته رانندگی اتوبوس شهری
 52. مناقصه رب گوجه فرنگی 120.000 کیلوگرم / مناقصه , مناقصه رب گوجه فرنگی 120.000 کیلوگرم
 53. مزایده ششدانگ پلاک 130 فرعی از 4634 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 130 فرعی از 4634 اصلی
 54. مزایده سه پلاک مرقوم در محل به هم متصل به صورت واحد مسکونی / مزایده,مزایده سه پلاک مرقوم در محل به هم متصل به صورت واحد مسکونی
 55. مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری مسکونی تجاری تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری مسکونی تجاری تجدید نوبت دوم
 56. مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 57. مزایده ششدانگ خانه بخش 8 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش 8 یزد
 58. مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش 4 یزد
 59. مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین کاربری مسکونی به صورت نقد / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین کاربری مسکونی به صورت نقد
 60. استعلام مدیریت اجرایی پارک علمی کودکان و نوجوانان / استعلام ,استعلام مدیریت اجرایی پارک علمی کودکان و نوجوانان
 61. فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت دوم
 62. مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 89 و یک دستگاه وانت مزدا مدل 87 نوبت دوم / مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل 89 و یک دستگاه وانت مزدا مدل 87 نوبت دوم
 63. مزایده خودروهای سنگین اسقاطی و از کار افتاده / مزایده خودروهای سنگین اسقاطی و از کار افتاده
 64. اصلاحیه مناقصه ارائه خدمات عملیاتی در واحدهای پالایش و عملیات مخازن / اصلاحیه مناقصه , فراخوان ارائه خدمات عملیاتی در واحدهای پالایش و عملیات مخازن
 65. مزایده فروش منزل مسکونی و یکباب انبار و قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی و یکباب انبار و قطعه زمین نوبت دوم
 66. مزایده ملک تحت پلاک به شماره 6/242 بخش ده نوبت اول / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک به شماره 6/242 بخش ده نوبت اول
 67. مزایده ملک ششدانگ منزل مسکونی قدمت سه سال نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ششدانگ منزل مسکونی قدمت سه سال نوبت دوم
 68. فراخوان تامین 60 دستگاه تانکر ویژه حمل آب آشامیدنی 15000 لیتری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به روش نیمه فشرده , فراخوان تامین 60 دستگاه تانکر ویژه حمل آب آشامیدنی 15000 لیتری نوبت دوم
 69. تجدید فراخوان عمومی واگذاری مدیریت تالار سیمرغ / تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان عمومی واگذاری مدیریت تالار سیمرغ
 70. مزایده واگذاری استخر کوثر به صورت اجاره / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری استخر کوثر به صورت اجاره
 71. مزایده 196 قلم اموال اسقاط - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده 196 قلم اموال اسقاط - نوبت دوم
 72. مناقصه واگذاری تعمیرات درمانگاه منصوریه - نوبت دوم / مناقصه واگذاری تعمیرات درمانگاه منصوریه -نوبت دوم
 73. تجدید مناقصه بتن ریزی و قالب بندی مسلح المان با بتن اکسپوز / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه بتن ریزی و قالب بندی مسلح المان با بتن اکسپوز
 74. مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ، تجهیز چاه و احداث موتورخانه سرچاهان ... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ، تجهیز چاه و احداث موتورخانه سرچاهان ...
 75. مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری مرحله دوم نوبت اول
 76. مزایده فروش قطعات از زمین های تفکیک شده نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات از زمین های تفکیک شده نوبت دوم
 77. مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تفکیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه از املاک تفکیکی
 78. مناقصه اجرای اسکلت بتن آرمه برج مسکونی شماره 9 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای اسکلت بتن آرمه برج مسکونی شماره 9 نوبت دوم
 79. مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر به مارک سامسونگ ، یکدستگاه ظرفشویی به مارک بوش... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر به مارک سامسونگ ، یکدستگاه ظرفشویی به مارک بوش...
 80. مزایده واگذاری برخی از فضاهای در اختیار خود را در شهرهای تبریز و خسروشاه - مرحله دوم- نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری برخی از فضاهای در اختیار خود را در شهرهای تبریز و خسروشاه -مرحله دوم- نوبت اول
 81. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین نوبت اول
 82. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 16 تفکیکی
 83. مزایده فروش ششدانگ کامیون کشنده رنو تیپ پریموم نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش ششدانگ کامیون کشنده رنو تیپ پریموم نوبت دوم
 84. مناقصه پروژه های بهسازی و شن ریزی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه های بهسازی و شن ریزی و آسفالت راههای روستایی نوبت دوم
 85. مزایده 7 باب از غرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز / آگهی مزایده عمومی , مزایده 7 باب از غرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز
 86. مزایده ششدانگ زمین مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی نوبت دوم
 87. مناقصه اجرای عملیات پروژه مجتمع تجاری شمس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پروژه مجتمع تجاری شمس
 88. اصلاحیه مزایده فروش سرقفلی یکباب مغازه و دو واحد تجاری -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش سرقفلی یکباب مغازه و دو واحد تجاری -اصلاحیه
 89. مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری / مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری
 90. مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو سایپا LE 131 / استعلام بهاء , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو سایپا LE 131
 91. آگهی مناقصه عمومی عملیات نصب و نگهداری کامل سیستم ریلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات نصب و نگهداری کامل سیستم ریلی نوبت دوم
 92. مناقصه عملیات اجرای احداث جاده دسترسی پرتال ورودی تونل انتقال بازی دراز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرای احداث جاده دسترسی پرتال ورودی تونل انتقال بازی دراز- نوبت دوم
 93. مناقصه خرید لوله پلی اتلین دو جداره فاضلابی جهت اجرای شبکه جمع آوری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتلین دو جداره فاضلابی جهت اجرای شبکه جمع آوری
 94. مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل پشت کامیونی تاشونده.... / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل پشت کامیونی تاشونده....
 95. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی
 96. مزایده یک قطعه زمین مساحت 880متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 880متر نوبت دوم
 97. فراخوان دیوارنگاری جداره های شهری / فراخوان , فراخوان دیوارنگاری جداره های شهری
 98. مزایده سواری سایپا تیپ 131LE / مزایده,مزایده سواری سایپا تیپ 131LE
 99. استعلام کولر آبی لورچ - رومیزی / استعلام , استعلام کولر آبی لورچ - رومیزی
 100. استعلام خرید 200 عدد دارت / استعلام, استعلام خرید 200 عدد دارت
 101. استعلام چکمه و دستکش عملیاتی / استعلام, استعلام چکمه و دستکش عملیاتی
 102. استعلام کلاه نقاب دار / استعلام, استعلام کلاه نقاب دار
 103. استعلام ماسک نیم صورت مارک 3m / استعلام ماسک نیم صورت مارک 3m
 104. استعلام عینک طلقی شفاف UVEX / استعلام عینک طلقی شفاف UVEX
 105. استعلام8 ردیف اقلام فایر الارم / استعلام 8 ردیف اقلام فایر الارم
 106. استعلام 4 ردیف شیرآلات و کانکشن / استعلام 4 ردیف شیرآلات و کانکشن
 107. استعلام خرید 5 ردیف اتصالات / استعلام, استعلام خرید 5 ردیف اتصالات
 108. آگهی عمومی حراج فروش کانتینرهای مستعمل / آگهی عمومی حراج،آگهی عمومی حراج فروش کانتینرهای مستعمل
 109. مناقصه خرید انواع تیر سیمانی / مناقصه, مناقصه خرید انواع تیر سیمانی
 110. مناقصه خرید تعداد 45.264 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 45.264 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی.....
 111. مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه گیتی نژاد نوبت دوم
 112. مزایده فروش اقلام اسقاطی و مازاد / مزایده, مزایده فروش اقلام اسقاطی و مازاد
 113. مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتنی زمینی..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتنی زمینی.....
 114. فراخوان مناقصه پروژه خدمات بهره برداری ، امداد و تعمیرات شهرها و روستاهای تابعه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه پروژه خدمات بهره برداری ، امداد و تعمیرات شهرها و روستاهای تابعه
 115. استعلام میکروسکوپ دو چشمی / استعلام , استعلام میکروسکوپ دو چشمی
 116. استعلام فرمانتور کشت سلول / استعلام , استعلام فرمانتور کشت سلول
 117. مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر
 118. مزایده واگذاری به اجاره یکباب منزل مسکونی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب منزل مسکونی
 119. مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 92 / مزایده,مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 92
 120. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 929متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 929متر

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

1 نظر

nazi_kh  ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ - ۱۳:۴۶:۳۵

دوست من شاد باشی و سبز ، خیلی خوشحال میشم به منم سر بزنید جدی میگمااااااا