فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش دوم)

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش دوم)

* مناقصه عملیات مخزن 250 مترمکعبی بتنی و ایستگاه پمپاژ و عملیات تکمیلی مخزن ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات مخزن 250 مترمکعبی بتنی و ایستگاه پمپاژ و عملیات تکمیلی مخزن ... * مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش 5 مراغه / مزایده,مزایده شش...

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش اول)

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش اول)

  * مناقصه تهیه مصالح و اجرای متعلقات انشعابات برق و شبکه برق....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای متعلقات انشعابات برق و شبکه برق....نوبت دوم * مزایده فروش دام مازاد 95.5.24 / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام مازاد 95.5.24 * مناقصه ...

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش سوم)

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش سوم)

* مزایده ساختمان ویلایی دو نبش با موقعیت جنوبی / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی دو نبش با موقعیت جنوبی * مزایده یکباب ملک به عرصه 282.75مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ملک به عرصه 282.75مترمربع * مزایده میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزاید...

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش دوم)

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش دوم)

* مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری * مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری 95.5.23 / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری 95.5.23 * مزایده فروش و اجاره تعدادی از واحدهای تجاری.... 95.5.23 / مزای...

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش اول)

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش اول)

  * مزایده نسبت به فروش ماشین آلات مازاد / مزایده نسبت به فروش ماشین آلات مازاد * مزایده ملک مشاع یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع یک قطعه زمین نوبت اول * مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خط 63 کیلوولت ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , ...