مناقصه و مزایده تاریخ 95.8.3 در سایت

مناقصه و مزایده تاریخ 95.8.3 در سایت

* مناقصه اجرای 3610 متر اصلاح شبکه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 3610 متر اصلاح شبکه و ... * مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو سبک - نوبت دوم / مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو سبک * آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , آگهی مناقص...

اطلاعات تکمیل شده مناقصات

اطلاعات تکمیل شده مناقصات

* مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خطوط 2 و 4 و 6 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خطوط 2 و 4 و 6 ... نوبت دوم * مناقصه عملیات تسطیح و گراویه ریزی محوطه و احداث ابنیه فنی و زیرسازی آسفالت ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ع...

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.1 در سایت

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.1 در سایت

* مناقصه عملیات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز ، اجرای جمع آوری زباله و تنظیف 95.8.1 / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز ، اجرای جمع آوری زباله و تنظیف 95.8.1 مرحله اول * مزایده دستگاه برش ورق .... / مزایده, مزایده دستگاه برش ورق .....

مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.29 در سایت پارس نماد

مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.29 در سایت پارس نماد

* مناقصه تامین , حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری ... -نوبت دوم / مناقصه تامین , حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری ...نوبت دوم * تجدید مناقصه حفر چاه و.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفر چاه و.... * مزایده فروش فراخوان عمومی املاک در کا...

مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.28 در سایت

مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.28 در سایت

* مزایده تعدادی خودروی سواری تا مدل 1388 / آگهی مزایده,مزایده تعدادی خودروی سواری تا مدل 1388 * مزایده تعدادی از دستگاههای گیم / مزایده تعدادی از دستگاههای گیم * فراخوانODU FOR RADIO SM MODEL ASNK 7/8 / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ODU FOR RAD...

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.7.27 در سایت

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.7.27 در سایت

* مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 500متر نوبت اول * مزایده ملک بخش 4 ثبت بندر ترکمن / مزایده,مزایده ملک بخش 4 ثبت بندر ترکمن * مزایده عرصه ملک تعرفه شده زمین بایر / مزایده,مزایده عرصه ملک تعرفه...

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش سوم)

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش سوم)

* مزایده فروش 7 واحد تجاری در زیرزمین و 2 واحد تجاری در نیم طبق / مزایده,مزایده فروش 7 واحد تجاری در زیرزمین و 2 واحد تجاری در نیم طبق * مزایده ششدانگ ملک مسکونی با عرصه 132.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی با عرصه 132.9متر * تجدید احداث فاز اول ...

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش دوم)

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش دوم)

* مناقصه عملیات مخزن 250 مترمکعبی بتنی و ایستگاه پمپاژ و عملیات تکمیلی مخزن ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات مخزن 250 مترمکعبی بتنی و ایستگاه پمپاژ و عملیات تکمیلی مخزن ... * مزایده ششدانگ یکباب ساختمان بخش 5 مراغه / مزایده,مزایده شش...

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش اول)

فهرست مناقصه و مزایده 95.5.24 (بخش اول)

  * مناقصه تهیه مصالح و اجرای متعلقات انشعابات برق و شبکه برق....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای متعلقات انشعابات برق و شبکه برق....نوبت دوم * مزایده فروش دام مازاد 95.5.24 / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام مازاد 95.5.24 * مناقصه ...

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش سوم)

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش سوم)

* مزایده ساختمان ویلایی دو نبش با موقعیت جنوبی / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی دو نبش با موقعیت جنوبی * مزایده یکباب ملک به عرصه 282.75مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ملک به عرصه 282.75مترمربع * مزایده میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزاید...

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش دوم)

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش دوم)

* مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری * مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری 95.5.23 / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری 95.5.23 * مزایده فروش و اجاره تعدادی از واحدهای تجاری.... 95.5.23 / مزای...

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش اول)

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش اول)

  * مزایده نسبت به فروش ماشین آلات مازاد / مزایده نسبت به فروش ماشین آلات مازاد * مزایده ملک مشاع یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع یک قطعه زمین نوبت اول * مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خط 63 کیلوولت ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , ...